Българското дружество по хумусни вещества е регистрирано в съда на 8 Май, 1998 г. в регистъра на сдружения с нестопанска цел като дружество с идеална цел – фирмено дело № 731/1998 (партида 6812, том. 63, рег. IV, стр. 32) с Устав на дружеството (разработен от Е. Филчева и Св. Русева). Управителният съвет на дружеството се състои от Председател, секретар и касиер, избрани на Учредителното събрание от 2 декември 1997 г.

На 25 Юни 2002 дружеството е пререгистрирано с определяне дейността на сдружението по чл. 2 ал. 1 ЗЮЛНЦ, в частна полза като е извършена и  промяна в Устава и Управителния съвет (УС).

На 21.12.2012 г е поредното вписване в съда, БДХВ е пререгистрирано с нов управителен съвет, а на 16.07.2019 г БДХВ е регистрано в Агенцията по вписванията.

Началният брой членове на дружеството бeше 25, като през следващите години нараства до 64. Тези учени и изследователи принадлежат на следните организации и държавни институции: Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията Н. Пушкаров, София; Лесотехнически университет; София; Институт за гората, БАН, София; Аграрен Университет, Пловдив; Добруджански земеделски институт, Ген. Тошево, Софийски университет, София; Институт по лозарство и винарство, Плевен; Институт по органична химия, БАН, София; Министерство на земеделието и храните. Най-голям брой са членовете от ИПАЗР „Н. Пушкаров”. Ръководството на дружеството се избира периодично на провежданите Национални срещи – Общо събрание на дружеството.

Българското дружество по хумусни вещества обединява учени и специалисти, проявяващи интерес към хумусните вещества с различна природа и произход, (почви, въглища, седименти и органични отпадъци в направления, почвен генезис, земеделие, градинарство, цветарство, екология, геология, география, медицина и индустрия.

Изследванията включват:

 • характеристика на хумусни вещества от почви, въглища и седименти;
 • фракционен състав на почвеното органично вещество, включително и като елемент на класификационните схеми;
 • запаси на органичен въглерод в Българските почви;
 • теоретични изследвания на начални процеси на хумусообразуване в антропогенни и изкуствени почви;
 • хумусни вещества в медицината;
 • разработването на продукти, методи и технологии за запазване и повишаване на хумусното съдържание в почвата;
 • оползотворяване на органичните отпадъци и въздействие върху естествените хумусни вещества;
 • органично земеделие;
 • методи за управление на начални процеси на хумусообразуване на минерални и органо-минерални мелиоранти;
 • комплекси на хумусните вещества с тежки метали и радионуклиди в почви и седименти;
 • разработване и приложение на органични и органо-минерални среди за отглеждане на растенията;
 • разработване на български и международни проекти и консултанска дейност за опазване и повишаване на хумуса в почвите, оползотворяване на органичните отпадъци, възстановяване на нарушени терени;
 • мониторинг на хумусното състояние на българските почви;
 • използване на хумусни препарати за възстановяване на замърсени почви.

Една от основните цели на БДХВ е да организира, подпомага и насърчава научните изследвания в областта на хумусните вещества и да съдейства за практическото прилагане на резултатите от тези изследвания. Форум за представяне на резултатите и постиженията в тази насока са провежданите у нас и в чужбина научни срещи.

Българското дружество по хумусни вещества е организирало 5 конференции.