За нас

Българското дружество по хумусни вещества (БДХВ) е основано на Учредително събрание, проведено на 2 декември 1997 г. Началото е поставено на 6–та Международна среща, проведена в Бари, Италия, 1992 г. и с кореспонденция, разговори и др. от проф. д-р Е. Филчева с подкрепата на проф. Т. Бояджиев.
Учредителите на дружеството са 25, като броят на членовете на дружеството през 2016 достига 61.

Българското дружество по хумусни вещества

Българското дружество по хумусни вещества е регистрирано в съда на 8 Май, 1998 г. в регистъра на сдружения с нестопанска цел като дружество с идеална цел - фирмено дело № 731/1998 (партида 6812, том. 63, рег. IV, стр. 32) с Устав на дружеството (разработен от Е. Филчева и Св. Русева). Управителният съвет на дружеството се състои от Председател, секретар и касиер, избрани на Учредителното събрание от 2 декември 1997 г. 

На 25 Юни 2002 дружеството е пререгистрирано с определяне дейността на сдружението по чл. 2 ал. 1 ЗЮЛНЦ, в частна полза като е извършена и промяна в Устава и Управителния съвет (УС).

На 21.12.2012 г е поредното вписване в съда, БДХВ е пререгистрирано с нов управителен съвет, а на 16.07.2019 г БДХВ е регистрано в Агенцията по вписванията.