Българското дружество по хумусни вещества

Българското дружество по хумусни вещества е регистрирано в съда на 8 Май, 1998 г. в регистъра на сдружения с нестопанска цел като дружество с идеална цел – фирмено дело № 731/1998 (партида 6812, том. 63, рег. IV, стр. 32) с Устав на дружеството (разработен от Е. Филчева и Св. Русева). Управителният съвет на дружеството се състои от Председател, секретар и касиер, избрани на Учредителното събрание от 2 декември 1997 г. 

На 25 Юни 2002 дружеството е пререгистрирано с определяне дейността на сдружението по чл. 2 ал. 1 ЗЮЛНЦ, в частна полза като е извършена и промяна в Устава и Управителния съвет (УС).

На 21.12.2012 г е поредното вписване в съда, БДХВ е пререгистрирано с нов управителен съвет, а на 16.07.2019 г БДХВ е регистрано в Агенцията по вписванията.