Какво е хумус и групи хумусни киселини

Мъртвата органична материя е източник за образуването на хумус. Ежегодно на Земята се образуват около 230 Mt сухо органично вещество с натрупана енергия 10-ки пъти повече отколкото ни дават всички енергийни източници заедно на планетата.

Ежегодно в почвата постъпва:

  • растителна маса 100-1200 kg суха маса/дка;
  • зоомаса 50 kg/дка;
  • плазма на микроорганизми 60 kg/дка.

70-80% от растителните остатъци се минерализират в първите

2 -4 месеца (намаляват по обем и тегло, обогатяват се с азот). Останалата част, продукт на разпада и метаболизма на микроорганизмите, са първоизточник на “структурни единици” за формиране молекулите на хумусните киселини.    

Новообразуван хумус:

1-2% от изходните растителни остатъци след полимеризация образуват зрели форми на хумуса (чрез уплътняване на ароматните ядра).

Формиране на хумуса

В зависимост от климата, микробиологичната активност и състава на хумифициращите се материали, количеството и състава на почвеното органично вещество за различните почви се колебае в широки граници.

В резултат на сложни химични и биохимични процеси значителна част от органичната материя ежегодно се трансформира в специфична органична маса със сложен строеж, т.н. хумус. Този процес датира от появата на живата материя на земята и продължава до днес. В резултат на тези трансформации в земната кора са натрупани огромни количества свързан органичен въглерод.

Хумусът е устойчив и съхранява в органична форма до 99% от азота, до 30% от фосфора и др. елементи.

Групи хумусни киселини:

  • Хуминови киселини – високо молекулни съединения, разтворими в алкални разтвори; със значително количество ароматни пръстени и по-малко странични вериги, функционални групи; с алкалоземните метали образуват неразтворими във вода хумати.
    състав: С 46-62 %; О 32-38 %; Н 3-5 %; N 3-6 %
  • Фулво киселини – разтворими във вода и киселини; образуват лесноразтворими във вода съединения фулвати, действат агресивно на минералната част на почвата, по-изразени количества странични вериги.състав: С 36-44 %; О 45-50 %; Н 3-5 %; N 3-4 %
  • Хумусните киселини образуват адсорбционни съединения с глинестите минерали; комплексни золи с хидроокисните съединения на Fe и Al, позволяващи придвижване по почвения профил; хелатни съединения чрез свързване на метали в съединения с по-голям брой координационни връзки.
  • Неразтворим остатък (хумин) – тази част от хумуса, здраво свързана с минералната част и която не се извлича с алкални разтвори.

Хумусните вещества са съсредоточени в почвите, въглищата и органогенните утайки на водоемите. Като се изключат въглищните пластове и утайките във водоемите, хумусните вещества са съсредоточени  главно  в еднометровия почвен слой.

Почвата е изградена основно от две части – органична и минерална. В зависимост от това коя част преобладава, условно почвите се подразделят на минерални и органични, всяка една със специфични екологични функции. В повърхностния хоризонт в минералните почви органична част най-често е от 1-6% и намалява по-дълбочина на профила.

Органичната съставна част на почвата е сложна система от разнообразни вещества от растителен и животински произход, променящи се под въздействието на различни микрооганизми и представители на фауната, под непосредственото влияние на атмосферните валежи, киселата или алкалната реакция на почвата, вятъра и атмосферната температура.

Може да разгледате цялата презентация тук.