БДХВ е учредено на 02.12.1997 г., регистрирано в съда на 08.05.1998 г. като сдружение с нестопанска цел и пререгистрирано в съда на 25 юни 2002 съгласно Чл. 2, ал. 1 от ЗЮЛЦН, в частна полза. Последващи пререгистрации на дружеството – 14 януари 2009 – с нов УС, с промени в Устава и нов УС – 03 декември 2012 г. На 21 декември 2012 г. е вписана и последната промяна в Агенцията по вписванията.