Първата конференция на дружеството

Първата конференция на дружеството се проведе в Боровец, 11-12 Maй, 2000. Забележителното е, че главните организатори на конференцията бяха жени, много ентусиазирани учени, които подготвиха поканите, циркулярните писма, програмата, сборника с докладите, раздаден на участниците. Конференцията бе проведена без държавно или частно спонсорство, с приходите от таксите правоучастие и членския внос. Тя беше съвместно организирана от Българското дружество по хумусни вещества (БДХВ) и Българското дружество по обработка на почвата. Участниците бяха 70, от които 40 – членове на БДХВ.

Статиите от Първата конференция могат да бъдат групирани както следва: Българският принос към изследванията на хумусните вещества; Характеристика на хумусни вещества от въглища, води и седименти; Хумусните вещества в класификацията на почвите и оценка на земите; Разработване и приложение на органични и органо-минерални среди за развитие на растенията; Промени в съдържанието на С, N и качество на хумусните вещества при различни обработки, дългогодишно торене и приложение на утайки от пречиствателни станции; Хумусообразуване при разграждане на растителни остатъци и процеси на хумификация на ниско молекулни органични съединения; Органичното вещество при начални процеси на почвообразуване при рекултивирани земи. Бяха проведени задълбочени дискусии по редица интересни направления и направени препоръки за подобряване изследванията на хумусните вещества и тяхното приложение в земеделието и опазване на околната среда, за формиране в бъдеще на интердисциплинарност колективи и научни направления с различни международни партньори.

Над 52 разработки (34 от членове на БДХВ), предимно на английски, бяха представени на конференцията. Поради големия интерес и участие беше решено БДХВ да организира национални конференции на всеки две години като широкият обхват на направленията в програмата може да предизвика и Международно участие.

Сборник с материалите от конференцията бе предаден на Председатвеля и на Международното Дружество по хумусни вещества по време на срещата на националните координатори на 10та Международна среща на IHSS, 24-28 юли, Тулуза, Франция.