Председател и национален координатор:

Проф. д-р Екатерина Филчева

ИПAЗР “Н. Пушкаров” – София

 

 

Проф. д-р Екатерина Филчева

Position: ИПAЗР “Н. Пушкаров” – София
Phone: +359 888 72 38 18
Email: filcheva@itp.bg

Дата и място на раждане: 02.08.1949 г., г. София

Образование: : Висше, химик-неорганик, 1972, СУ “Кл. Охридски” – Химически факултет, София; Аспирантура 1973-1976 в И-т по почвознание “Н. Пушкаров”, София

Научни степени и звания: В И-т “Н. Пушкаров” специалност “Почвознание”, ст.н.с. I ст./проф. – 2005, ст.н.с II ст./доц. – 1990; д-р – 1976.

Тема на защитена дисертация: “Комплексообразуващи свойства на почвеното органично вещество” – за присъждане на научната степен “доктор” – 1976 г.

Преподавателска дейност: Магистърска програма по УУЗ – Почвено органично вещество (ПОВ), хумус, компости към ЛТУ – 2012 г., 2014 – проект „Студентски практики” „Характеристика на хумусни системи на почви, формирани при различни условия”, 2014 – Pрограмi за групова и индивидуална подготовка на група млади учени по направление „Почвено органично вещество”.Проект към МОН BG051PO001-3.3.06.0042 “Програма за подобряване на интердисциплинарната подготовка и повишаване на квалификацията на младите учени в областта на почвознанието и екологията”

Научна квалификация и професионален интерес:

 • Почвознание
 • Изследвания на почвеното органично вещество (ПОВ) и методи за определянето му във връзка с:
  • генезиса и класификацията на почвите;
  • промени на почвеното органично вещество при различни системи на торене, обработки и сеитбообращения и внасяне на утайки от пречиствателни станции;
  • начални процеси на хумусообразуване при рекултивирани земи;
  • управление на процесите на хумусообразуване в моделни и естествени среди с минерални и органо-минерални мелиоранти;
  • изучаване процеси на компостиране на органични отпадъци и възможности за използване на компости в земеделието;
  • комплексообразуване на почвеното органично вещество и тежки метали;
  • изследвания върху почвеното органично вещество в замърсени с тежки метали почви;
  • качество на почвата, плодородие и акумулиране (секвестиране) на органичния въглерод в почвите.
 • База данни за запаси на органичен въглерод в почвите в България.

Специализации:

 • 1993 – Научно-изследователски център, Белтсвил, Мeрилeнд, САЩ: “Влияние на обогатени с желязо, манган и цинк утайки върху усвояването на елементите от растенията”; Ръководител: Rufus Chaney;
 • 1993 – EC стипендия, The Macaulay Land Use Research Institute, Абърдийн, Великобритания: “Ефект на замърсяването с тежки метали върху разлагане на органичното вещество”, Ръководител: Martin Cheshire;
 • 2000 – NATO стипендия, И-т по класификация и картография, Лариса, Гърция: “Нов подход за поддържане и управление на почвения хумус в устойчивото земеделие“, Ръководител: Christos Tsadilas.

Заемани длъжности: Р-л лаборатория по почвено органично вещество – 1987- 1993; Научен секретар и зав. Отдел „Научен потенциал, координация на научната дейнос и международно сътрудничество“ – 05.01. 2004- 11.12. 2008; Зав. Секция „Генезис, география и класификация на почвите” 10. 10. 2011 – 01.03.2015.

Международни проекти (след 2000 г.):

 • “Improvement of zeolite effect in polluted soils for better nitrogen and carbon sequestration”, (2001-2002), RITE, Япония;
 • “Improvement of zeolite effect in flooded soils for better nitrogen and carbon sequestration” (2002-2003), RITE, Япония;
 • ЕС: Phyto Dec – A decision Support System to quantify cost/benefit relationships of the use of vegetation in the management of heavy metal polluted soils and dudged sediments (2002-2005);
 • GEF/UNDP financed project entitled “Capacity Building for Sustainable Land Management in Bulgaria”, 2005 -2006;
 • ECOLAS (Professional Services Agreement 06812/PI-01) “Development and implementation of a soil monitoring and assessment for the Republic of Bulgaria” 2004-2005;
 • Floods and other region weather-driven natural hazards – prediction and mitigation (WDNH): Soils data – Bulgaria. JRC/ISS N. Poushkarov, (2006-2007);
 • FP6 – Environmental Assessment of Soil for Monitoring (ENVASSO, contract N 022713) (2006- 2008);
 • Development of educational module on sustainable land management for the needs of professional secondary schools for agriculture and forestry. UNDP/ISS N. Poushkarov, Bulgaria (2006-2007);
 • “Defining the Possible SLM Options Based on the Organic Carbon Reserves in the Bulgarian Soils”, UNDP/БДХВ, 2007.
 • Проект № 037092, финансиран от Европейската Комисия по 6РП (FP6-2005-SSA-Global-4) на тема “Soil sustainability in Europe as deduced from investigation of the Critical Zone” (SoilCritZone), 2007-2008;
 • GS Soil “Assessment and strategic development of INSPIRE compliant Geodata-Services for European Soil Data” (2009-2012).

Членство в научни съвети:

 • ИПАЗР „Н.Пушкаров” – от 2012;
 • Научен съвет на ИП “Н. Пушкаров – 2008-2012, СНС по Почвознание, Агрохимия и Общо Земеделие към ВАК;
 • Експертен съвет по “Почвознание, Общо земеделие и Мелиорации” към ССА – от 2006 г.-

Членство в научни организации:

 • Българско почвоведско дружество;
 • Международно почвоведско дружество (IUSS)
 • Българско дружество по хумусни вещества (БДХВ) – Председател;
 • Международно дружество по хумусни вещества (IHSS) – национален координатор;
 • Европейско дружество по опазване на почвите (ESSC);
 • НТС, Българско селскостопанско историческо дружество.

Членство в редакционни колегии на списания:

 • “Почвознание, агрохимия и екология”;
 • “Екология и бъдеще” и “Ecology and Future”, J. Balkan Ecology;
 • Journal, Geosciences Report;
 • Editorial-in-Chief of World Research Journal of Agricultural Sciences; Assoc. Editor на сп. „Geochemical Exploration”.

Владеене на чужди езици: английски, руски

Публикации: Автор и съавтор на 251 публикации, от които една монография, 5 раздела от монография (2002 г), раздел в сборник от материали по „Устойчиво управление на земите” (2007), 6 раздела от книга (2014 г.), списания и сборници от конференции, 2 авторски свидетелства. Открити са 262 цитирания на 97 публикации. (индекс h=5).

Избрани публикации:

 1. Filcheva Ekaterina. 2015. Characteristics of Soil Organic Matter of Bulgarian Soils. Lap Lambert Academic publishing ISBN 978-3-659-
  51204-9, pp. 177.
 2. Filcheva Ekaterina, Paunka Bozhinova, Nikolai Dinev, Mariana Hristova. 2017. Soil Organic matter and its role in binding heavy metals.
  Studies on polluted soils of Bulgaria. LambertAcademic publishing ISBN 978-3-33006566-6, pp. 67.
 3. Toma Shishkov, Ekaterina Filcheva, Margarita Nankova, Milena. Kercheva, Emil Dimitrov. 2019. Humic Substances, physicochemical properties and agrochemical characteristic of stronghly leached Chernozem from northeastern BULGARIA, Silva Balcanica, 20(Special issue 1), ISSN 131 1-8706,29-44.
 4. Apostolova D., E. Filcheva, A. Bechtel, K. Markova, I. Kostova. 2019. Characterization of Soil Organic Matter and PAHs concentration in soils at Livingston Island, Andarctica. Silva Balcanica Journal, 20 (Special issue 1), 117-122.
 5. Kostova, I., Apostolova, D., Filcheva, F., Klain, L., Popov M. 2015. “Geochemical composition and properties of Antarctic soil samples from Livingston Island”. – Annual of the University of mining and geology “St. Ivan Rilski”, Vol. 58, Part I, Geology and Geophysics, 107-116
 6. Ekaterina Filcheva, Mariana Hristova, Pavlina Nikolova, Todorka Popova, Konstantin Chakalov, Valentin Savov. 2018. Quantitative and qualitative characterisation of humic products with spectral parameters. . Journal of Soils and Sediments. Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2018, ISSN: 1614-7480, Issue 8, pp 2863–2867
 7. Toma Shishkow, Ekaterina Filcheva. 2018. Trace elements and organic matter composition in strongly leached cinnamonic forest soil from Pernik region. Silva Balcanica, 20(Special issue 1), ISSN 131 1-8706,79-88.
 8. D. Apostolova, E. Filcheva, A. Bechtel, K. Markova, I. Kostova 2019. Characterization of Soil Organic Matter and PAHs concentration in soils at Livingstone Island, Antarctida. Silva Balcanica, 20(Special issue 1), ISSN 131 1-8706,79-88.
 9. Martin Haigh *, Patricia Woodruffe, Margaret D'Aucourt, Elanor Alun, Gillian Wilding, Sue Fitzpatrick, Ekaterina Filcheva, Maya Noustorova. 2020. Successful Ecological Regeneration of Opencast Coal-mine Spoilsthrough Forestation: From Cradle to Grove. Minerals. (In: Gutierrez, M. (ed), ‘Sustainable use of abandoned mines’ special issue). Minerals (MDPI) 10(5), art. 461, 1-28.https://doi.org/10.3390/min10050461.
 10. Ekaterina Filcheva, Maya Noustorova, Mariana Hristova, Boika Malcheva, Martin Haigh. 2020. Microbiological Activity and Soil Organic Matter in Technosols of Wales. Catena (in Press)

Секретар:

 

гл. ас. Константин Иванов Чакалов

Position: Тера Пауър ООД
Phone: 0893521056

Служебен адрес:  Тера Пауър ООД, 1202 София, Ул.“Малашевска“No 8

Дата и място на раждане: 31.08.1956, София

Образование:  Магистър, агроном по растителна Защита, ВСИ, факултет по агрономство, 1979 София

Научни степени и звания: Главен асистент

Научна квалификация и професионален интерес:

 • Изследване и приложение на природни минерали в градинарството, екологията и конвенционалното земеделие;
 • Изследване възможностите за производство на хумусни субстанции пи химичен и биологичен път;
 • Iзследване и приложение на хидропонни и зеопонни методи за отглеждане на растения;
 • Разработване на изкуствени субстрати за отглеждане на растения;

Специализации: ОВОС

Преподавателска дейност: не

Дипломанти: Консултант на трима докторанти.

Заемани длъжности:

 • 1980-1994 – научен сътрудник I ст. –НПСК МИНЕРАЛАГРО ; Институт по Нерудни Изкопаеми (ИНИ) ; Минералагроинженеринг АД; НИПРОРУДА AD
 • 1982-1994 Ръководител секция Изследване на зеолитови продукти и разработване на нови зеолитови продукти за земеделието и агроекологията
 • 1994-2017 Ръководител на експериментална група – Агрохимия и агротехнология – РОМД ООД
 • 1994-2017 Директор изследвания и развитие – Агрохимия и агротехнология – РОМБ ООД
 • 2014 Ръроводител на агротехнологична лаборатория – Balkan Plant Sciences ;
 • 2019 -2020 Ръководител на експериментална група – Агрохимия, агротехнология и биопродукти Agronomist – Terra Power JSCo
 • 2000-2020 – експерт- консултант на Тера Микс ООД

Награди:

 • Travel Grand: 4-th Inf. Conf. on Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolite, Boise, Idaho, June 20-28, 1993
 • Travel Grand: 2nd Int. Congr.,ESSC, Development and Implementation of Soil Conservation, Strategies for Sustaainable Land Use, 1-7 September, 1996, Munchen, Germany
 • Golden Prize AGRA 2010 “Method for treatment of organic westes ith zeolite – biotransformation of dug guano wif better fisiological activity –JUGRA (ROMB JSC)
 • Invited Speaker: Ist National Humic Substance Congress, 06-09 June 2012, Sakarya/ Turkey
 • Invited Speaker: 4th International Conferense on Humic Substance, 25-29 October 2019, Sakarya /Turkey
 • Invited Speaker: 2nd Int. Congr., Advanced Chemistry 2021 ; Berlin, Germany,

Членство в научни дружества: БДХВ и МДХВ

Международни проекти:

 • Improvement of the efficiency of zeolite treatment of polluted soil for their belter storage of organic C and nitrogen- RITE, Kyoto, Japan, 2001-2002; Head of the project – Konstantin Chakalov – Niproruda AD, Sofia
 • Improvement of the efficiency of zeolite treatment of flooded soils for their better storage of carbon and nitrogen, RITE, Kyoto, Japan, 2002-2003. Head of the project – Konstantin Chakalov – Niproruda AD, Sofia
 • Piloted engineering project “Demonstrative reclamation of clay substrate with zeolite in Marica Iztok Mine JSC. Head of the project – Konstantin Chakalov – Niproruda AD, Sofia 2000
 • Executive Project – Laming of polluted with hjeavy metal and As soil in region Zlatica-Pirdop, Bulgaria. Head of the project – Konstantin Chakalov – Niproruda JSC, Sofia ,1999
 • Study of clinoptilolite influence on jon-hydrooxide equilibrium of amphoteric elements in organ- – zeolite substrates (Teoretical model).1996 Ministry of Education and Sciences (MES) CC – 418. Head of the project – Konstantin Chakalov – MIneralagroenginering JSC, Sofia
 • Study of zeolite influence on Phosphate Bupher Capacety in soils (MES-CC576) 1996. Head of the project – Todorka Popova, Konstantin Chakalov member of research group – Mineralagroenginering JSC, Sofia
 • Innovation project -73/05-Contract 02-24.10.20) 05. Method for preparation of multifunctional bio mineral products for agriculture and ecology (Inovation Fond Bulgaria, Head of the project – Konstantin Chakalov – Niproruda JSC, Sofia , ROMB ltd, Central Laboratori for Ecology – Bulgarian Academy of Science
 • RD 12-39-330, Creation of a database of pollutants from industrial waste in a transboundary aspect and a logical framework from problem solving 04.10.2011- 03.10.2012

Членство в научни съвети: НТС на Институт по Нерудни Изкопаеми и НИПРОРУДА ООД

Членство в редакционни колегии на списания: Бюлетин на ИНИ

Владеене на чужди езици: английски, руски

Автор и съавтор на 6 патента

 • РАСТИТЕЛЕН БИОСТИМУЛАТОР; изобретатели: КОНСТАНТИН ИВАНОВ ЧАКАЛОВ, BG, София ТОДОРКА ДОНЧЕВА ПОПОВА, BG, СОФИЯ Надя Красимирова Агайн Стоянова, BG, София, МАРИНА СТЕФАНОВА БАДАЛОВА, BG, София, Валентин Александров Савов, BG, София, Гергана Виделинова Ангелова, BG, София, Цветелина Руменова Методиева, Защитен номер 2981 Дата на издаване/регистрация 16.07.2018
 • СУБСТРАТ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАСТЕНИЯ; ИВАНОВ ЧАКАЛОВ, BG, СОФИЯ ТОДОРКА ДОНЧЕВА ПОПОВА, BG, СОФИЯ; ХРИСТО ГРОЗДАНОВ ХРИСТОВ, BG, СОФИЯ ЕВГЕНИ НИКОЛОВ ВЪЛКОВ, BG, СОФИЯ НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ, BG, СОФИЯ, МИЛКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА, BG, СОФИЯ; Номер на заявка 68812 ; Защитен номер 39305
 • СУБСТРАТ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАСТЕНИЯ; изобретатели: КОНСТАНТИН ИВАНОВ ЧАКАЛОВ, BG, ИВАН АТАНАСОВ НАСКОВ, BG, ПЕРУЩИЦА, ИВАН ДИМИТРОВ ГЪЛЪБОВ, BG, СОФИЯ ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТОИЛОВ, BG, ПЛОВДИВ СОФИЯ Номер на заявка 75821 Защитен номер 42361
 • МЕТОД ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАСИПИ ОТ МИННООБОГАТИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; изобретатели:ВАНЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА, BG, СОФИЯ, КАМЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, BG, СОФИЯ, КОНСТАНТИН ИВАНОВ ЧАКАЛОВ, BG, СОФИЯ;
 • Номер на заявка 79568; Александров САВОВ, BG, София Гергана Виделинова Ангелова, BG, София, Цветелина Руменова Методиева, BG, София, Надя Красимирова, Агайн Стоянова, BG, София, Номер на заявка 3757, Защитен номер 2757

 • К.Чакалов. Т. Попова. Н. Агайн-Стоянова и В. Савов. Течен тор за хидропонно отглеждани растения. Входящ No 5159/06.11.2020 Заявител – Тера Пауър ООД

Публикации: над 100.

 1. Ekaterina Filcheva, Mariana Hristova, Pavlina Nikolova, Todorka Popova, Konstantin Chakalov, Valentin Savov. 2018. Quantitative and qualitative characterisation of humic products with spectral parameters. Journal of Soils and Sediments. Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2018, ISSN: 1614-7480, Issue 8, pp 2863–2867
 2. Filcheva Ekaterina, Rossitza Ilieva, Konstantin Chakalov, Todorka Popova, Valentin Savov, Mariana Hristova. 2017. Characterization of Humic System in Fertilizer Raw Materials. Journal of Agricultural Science and Technology A7(2017), 11-17.
 3. Margarita Nankova, Valentin Savov, Konstantin Chakalov, Ekaterina Filcheva.2019. Long-term Low-input Nutrition Regim of Haplic Chernozems and Its Influence on the productivity of T.aestivum L. Cultivars. Silva Balcanica, 20(Special issue 1), ISSN 131 1-8706, 55-62.
 4. Konstantin Chakalov, Todorka Popova, Valentin Savov, Gergana Angelova-Deleva, Cvetelina Metodieva. 2019. INFLUENCE OF BIO HUMATES ON SOME PHYSIOLOGICAL ANSWER OF POINSETTIA. Silva Balcanica, 20(2)/2019, 111-115.
 5. K. Chakalov and T. Popova. 2014. Effect of zeolite treated water on the phytochrome system of plants ZEOLITE. 2014. 9th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites 8 – 13 June 2014 Belgrade, Serbia, 47-49.
 6. Popova T., O. Petrov, K. Chakalov, K. Mitov, E. Filcheva. 2003. Modified zeolites – properties and application in soil ecology. In Proc.: X Balkan Mineral Processing Congress (L. Kuzev, I. Nishkov, A. Boteva, D. Mocheva eds.), 15-20 June, 2003, Varna, Bulgaria, 844-849.
 7. Chakalov K., T. Popova, E. Filcheva, K. Mitov. 2005. Influence of modified zeolite on some physical – chemical and biochemical properties of the polluted humus calcareous soils from Kardzali region. In: Proc. National conference with international participation „Management, use and protection of soil resources”, 15-19 May, 2005, Sofia, 415-419.
 8. Popova Todorka, Konstantin Chakalov, Gergana Angelova, and Valentin Savov. 2016. Characterization of Humic Substances from different type of Biosolubilization of Leonardite. In: Filcheva, Stefanova, Ilieva eds.). 4th Nat. conf. of BHSS with Int. Participation. 8-10 September, 2016, Sofia, ISBN 978-619-90189-2-7, 208-222.
 9. Popova T., K.Chakalov, K. Mitov, and V. Savov, 2006. Characteristics of humic acids product of lignite biotransformation. In Proc.: XXIII International Mineral Processing Congress. Onal G. at al Eds., Istanbul, Turkey, September 3-8, 2006 vol.2 pp. 1226-1230.
 10. Popova T., K.Chakalov, V. Savov, K. Mitov, and G. Angelova, 2008. Physiological Activity of Humic Substances from Bark Compost. In Proc.: 14th Meeting of IHSS Perminova T., and N. Kulikova eds. “From molecular understanding to innovative application of humic substances” , Moscow-Saint Peterburg, Russia, September 14-19, 2008, vol.2, pp. 449 452.
 11. Popova T., K. Chakalov, K. Mitov, and V. Savov, 2006. Characteristics of humic acids product of lignite biotransformation. In Proc.: XXIII International Mineral Processing Congress. Onal G. at al Eds., Istanbul, Turkey, September 3-8, 2006 vol.2 pp. 1226-1230.
 12. Popova T., K.Chakalov, V. Savov, K. Mitov, and G. Angelova, 2008. Physiological Activity of Humic Substances from Bark Compost. In Proc.: 14th Meeting of IHSS Perminova T., and N. Kulikova eds. “From molecular understanding to innovative application of humic substances” , Moscow-Saint Peterburg, Russia, September 14-19, 2008, vol.2, pp. 449 452.

Техн. секретар:

 

проф. д-р Венета Найденова Кръстева

Position: ИПАЗР „Н. Пушкаров”
Email: vnkrasteva@abv.bg

Служебен адрес: ИПАЗР „Н. Пушкаров”, ул. “Шосе Банкя” 7, 1080 София, България

Дата и място на раждане: 07.10.1955, гр. София

Образование: Висше, ВСИ „В. Коларов”-Пловдив, деканат – София, 1978, Агроном-полевъд

Научни степени и звания: В И-т “Н. Пушкаров”: 2002 – доктор, 2006 – ст.н.с.ІІ ст.

Научна квалификация и професионален интерес: Почвознание; Относителна оценка (бонитировка) на земеделските земи

Заемани длъжности: Зам. зав. секция „Генезис, география и класификация на почвите” към ИП „Н. Пушкаров”.

Международни проекти (след 2000 г.): Eкологична оценка на почвата за мониторинга (ENVASSO); Проект SPADE 2

Членство в научни организации: Българско почвоведско дружество – член, Международно почвоведско дружество-член, Българско дружество по хумусни вещества – технически секретар, Международно дружество по хумусни вещества – технически секретар

Членство в научни съвети: Научен съвет към секция „Генезис, география и класификация на почвите”

Владеене на чужди езици: английски, руски

Публикации: 60

Избрани публикации:

 • Кръстева В., 2005. Бонитетна оценка на земите на с. Търнава, Врачанска област. Р. Дилкова, Н. Николов, Сл. Кръстанов и др. (Ред.). В: Научни доклади Национална конференция с международно участие „Управление, използване и опазване на почвените ресурси. Изд. „ПъблишСайСет-Еко“, София, България, стр. 80 – 83.
 • Кръстева В., Св. Попандова, С. Недялков, 2005. Солеви състав на почви разпространени в местността „Инджекьойско блато” – землище на гр. Несебър и пригодността им за отглеждане на основни земеделски култури. Р. Дилкова, Н. Николов, Сл. Кръстанов и др. (Ред.). В: Научни доклади Национална конференция с международно участие „Управление, използване и опазване на почвените ресурси. Изд. „ПъблишСайСет-Еко“, София, България, стр 84-88.
 • Кръстева В., 2007. Общ преглед на почвените ресурси и бонитет за селскостопански култури в област Монтана. Р. Дилкова, Н. Николов, Д. Бакаливанов и др (Ред.). В: Научни доклади – Международна конференция „60-години институт по почвознание „Никола Пушкаров”, Почвознанието – основа за устойчиво земеделие и опазване на околната среда”. Изд. „ПъблишСайСет-Еко“, София, България, стр 359-363.
 • Кръстева В., А. Самалиева, 2008. Екологична оценка на условията за отглеждане на енергийни култури в област Монтана. – Първа национална научно-практическа конференция с международно участие «Екология и околна среда – регионални и национални проблеми и тенденции», 5-7.06.2008, ВИАС, София.
 • Кръстева В, А. Самалиева, З. Митрева, 2008. Агропороизводствена оценка на земите във Врачанска област. Седми международен симпозиум «Екология – устойчиво развитие», гр. Враца, 2008.
  6. Кръстева В., А. Самалиева, 2009. Продуктивен потенциал на земеделските земи в община Лом. Сп.”Растениевъдни науки”, год.XLV, № 4, стр. 302-307.
 • Самалиева Анка, Кръстева В., 2007. Рационално използване на земеделските земи в община Стралджа, Ямболска област. Р. Дилкова, Н. Николов, Д. Бакаливанов и др (Ред.). В: Научни доклади – Международна конференция „60-години институт по почвознание „Никола Пушкаров”, Почвознанието – основа за устойчиво земеделие и опазване на околната среда”. Изд. „ПъблишСайСет-Еко“, София, България, стр 412-416.
 • Самалиева А., В. Кръстева, 2008. Екоикономическа оценка на продуктивния потенциал на земите в с. Брегово, Видинска област. Седми международен симпозиум «Екология – устойчиво развитие», гр. Враца, 2008.
 • Самалиева А., В. Кръстева, 2008. Екоикономическа оценка на земеделските земи в района на с. Камено, Бургаска област- Научна конференция с международно участие „Науката в условията на глобализацията”, 1-2.10.2008г., гр. Кърджали.
 • Kercheva M., V. Krasteva, 2007. Overview of the soil information and soil protection policies in Bulgaria. Tomislav Hengl, Panos Panagos etc (Ed). Status and prospect of soil information in South-Eastern Europe. Directorate –General Joint Research Centre, p. 33-42.

Членове:

проф. д-р инж. Венера Цолова Цолова

ИПАЗР „Н. Пушкаров”

 

 

проф. д-р инж. Венера Цолова Цолова

Position: ИПАЗР „Н. Пушкаров”
Phone: 0899424258
Email: venera_tsolova@abv.bg

Служебен адрес: ИПАЗР “Н. Пушкаров”, ул. “Шосе Банкя” 7, 1080 София, България

Дата и място на раждане: 27.12.1958, гр. Враца

Образование: Висше, инжинер-химик

Научни степени и звания: доктор по „Почвознание“; професор

Научна квалификация и професионален интерес:

 • Почвознание – генезис, морфология и класификация на почвите; почвена химия и физико-химия, химични характеристики и трансформация на хумусните вещества с естествен и техногенен произход в почвите; in situ почвени анализи.
 • Геохимия – разпространение, мобилност (биодостъпност) и преразпределение на основни био- и литогенни елементи в естествени и антропогенно повлияни (урбанизирани) почви.
 • Екология – недостиг на основни био- и литогенни елементи в почви и прилежащи екосистеми; процеси на химична деградация на почвите (вкисляване, засоляване, замърсяване, загуба на органично вещество); приложимост на различни видове отпадни продукти за целите на рекултивацията.
 • Инженерна химия – технологии за рекултивация на нарушени и антропогенно повлияни почви

Специализации: Принципите и приложенията на метрологията в химията”. EC-JRC and Institute of Reference Materials and Measurements, Geel, Belgium. 07. 2003, Пловдив, България

Докторанти и дипломанти: 2 докторанти

Заемани длъжности: Завеждащ секция „Химия на почвата“, ИПАЗР (2010-2017)

Международни проекти (след 2000 г.):
“Scientific and technical collaboration for the environmental improvement of the mining and industrial area of Madan (Bulgaria)”. University of Sassari and Institute of Soil Science „N. Poushkarov“. Legge Regionale 19/96. 2002-2004. Ръководител: доц. д-р инж. Мартин Банов. „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране на екосистемни услуги“ (TUNESinURB), финансиран чрез Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г., програма BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми. Ръководител на проекта доц. д-р М. Жиянски, 2014-2017.

Членство в научни съвети: научен съвети на секция „Химия на почвите” и секция „Генезис, диагностика и класификация на почвите”

Членство в научни организации: Българско дружество по хумусни вещества; Международно дружество по хумусни вещества; Българско почвоведско дружество; Международен почвоведски съюз

Членство в редакционни колегии на списания: „Почвознание, агрохимия и екология“

Владеене на чужди езици: английски език ниво С1

Публикации: над 120 рецензирани статии и 4 книги

Избрани публикации:

 1. Банов М., В. Цолова, Л. Тотев, П. Иванов. 2013. Ръководство за изследване и рекултивация на техногенни и увредени земи и почви, техническа ликвидация и консервация на минни обекти (Ред. Проф. д-р Т. Трифонова). За студенти и докторанти, изучаващи дисциплините земеделие, селско и горско стопанство към Университетите и Институтите в системата на Селскостопанска Академия. ISBN 978-954-92592-7-8, Абмрозия НТ ООД ,С., 98 с.
 2. Маринкина (Цолова) В. 1999. Проучване възможности за рекултивация на сулфидсъдържащи материали, получени при открит въгледобив. Дисертация, ИП „Н. Пушкаров, 261 стр.
 3. Tsolova Venera. 2019. Soils: Call for Constant Focus. Acta Scientific Agriculture, vol. 3 issue 4: 161. ISSN: 2581-365X.
 4. Tsolova V., M. Banov. 2011. Organic matter status in reclaimed Technosols of Bulgaria. Agricultural Science and Technology, vol. 3, № 2, pp 155 – 159. ISSN 1313 – 8820.
 5. Tsolova V., M. Banov. 2012. Review of the status and the diagnostic significance of organic matter in techogenic soils (Technosols). Journal of arts and science. Sakarya University, Turkey, pp. 701-708. ISBN 1301-3769.
 6. Tsolova V., M. Hristova, J. Bech, N. Roca, M. Banov. 2014. Pb, Cu and Zn geochemistry in reclaimed soils (Technosols) of Bulgaria. Journal of Geochemical Exploration 144, 337–344. DOI: 10.1016/j.gexplo.2014.02.019.
 7. Tsolova V., M. Hristova, M. Banov. 2013. Pedolithogenius features and ecological functions of Technosols vulnerable to chemical degradation. In: Proceedings of the XV Balkan Mineral Processing Congress, Sozopol, Bulgaria, June 12 – 16, 2013, vol. II, pp. 1041- 1044.
 8. Tsolova V., V. Kolchakov, M. Zhiyanski. 2014. Carbon, nitrogen and sulphur pools and fluxes in pyrite containing reclaimed soils (Technosols) at Gabra village, Bulgaria. Environmental processes, (2014) 1:405–414. DOI: 10.1007/s40710-014-0030-x
 9. Tsolova Venera T., Plamen V. Tomov, Ivona P. Nikova, Galina P. Petkova. 2019. Pedo-chemical Perturbations in Soils from Green Ecosystems of the Sofia City (Bulgaria). Ecologia Balkanica, Vol. 11, Issue 2, pp. 37-51. ISSN 1314-0213.
 10. Tsolova Venera, Ivona Nikova and Plamen Tomov. 2020. Content and cycling of main biogenic and toxic elements in fragmented ecosystems of the Sofia city, Bulgaria. Soil & Environ. 39(2): 135-144, 2020. Online ISSN: 2075-1141

Доц. д-р Красимир Христов Трендафилов

Аграрен Университет, Пловдив

 

 

Доц. д-р Красимир Христов Трендафилов

Position: Аграрен Университет, Пловдив
Phone: (032) 654 395
Email: trendafilovk@mail.bg

Служебен адрес: Аграрен университет, ул. „Менделеев” 12, 4000 Пловдив

Проф. д-р Маргарита Нанкова

Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево

 

 

Проф. д-р Маргарита Нанкова

Position: Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево
Phone: 0889 706 652
Email: nankova_margo@abv.bg

Служебен адрес: Добруджански земеделски институт, 9520, Генерал Тошево, България

Дата и място на раждане: 18 юни, 1953

Образование: Висше

Научни степени и звания: д-р (агрохимия – 04.01.04) -1983; Ст.н.с.II – 1996, Професор – 2012

Научна квалификация и професионален интерес:

 • Запазване и повишаване на почвеното плодородие при различни агротехнически практики (торене, почвообработки, използване на растителни остатъци и др.);
 • Генотипна специфика в минералното хранене на основните полски култури (пшеница и слънчоглед) – динамика на натрупване на хранителни елементи през различни фази от развитието им и по органи; темп и интензивност на постъпването им;
 • Ефект на различни стресови фактори върху режима на хранене – продължително засушаване, нарастващи нива на обменен алуминий в почвата и др.
 • Влияние на различни системи на земеделско производство (преход към биологично, биологично и конвенционално) върху продуктивността и качеството на обикновена и твърда пшеница, тритикале и ечемик.

Специализации: Световен център по торене – Muscle Shoals, Alabama, USA – първо участие на България, 1995

Преподавателска дейност: Хонорован преподавател в Екологически факултет на Технически Университет – Варна, Почвознание – 2005, Агрохимия – 2006, 2007.

Докторанти и дипломанти:
1 дипломант към ХТУ, София – “Възможности за директна употреба на сурови фосфорити в земеделието”.
2 докторанти:

 • Ефект на различните системи за обработка на почвата в сеитбообращението върху някои физични и агрохимични характеристики на слабо излужените черноземи – Петър Янков, 2005;
 • Генотипна специфика в усвояването на хранителни елементи при обикновената пшеница Triticum aestivum L. – Албена Иванова, 2007.
 • Ефективност на използване на азота при съвременни сортове пшеница (Tr. аestivum L.), отглеждани в условията на конвенционално и преход към биологично производство – Атанас Атанасов 2017-2021
 • Ефект на конвенционалното и органично торене върху добива и качеството на обикновената пшеница (Triticum аestivum L.) – Иван Валентинов Иванов

Заемани длъжности: Ръководител секция Агротехника – ДЗИ Генерал Тошево – от 2008 до януари 2019

Международни проекти (след 2000): Cross-Border Project INTEGRATED SYSTEM FOR PRECISE AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF THE AGRICULTURAL PRODUCTION RISKS SPECIFIC FOR DOBROUDJA AREA –ISYS

Членство в научни съвети: Член на НС в ДЗИ – Г. Тошево, Член на НС по ”Общо земеделие, почвознание, агрохимия и мелиорации” на Селскостопанската академия

Членство в научни дружества: ESNA, Българска торова асоциация, Българско дружество по хумусни вещества (БДХВ), Международно дружество по хумусни вещества (IHSS), съюз на учените в България – Добрич, ISTRO- Българско дружество по обработка на почвата

Членство в редакционни колегии на списания: Научно списания на СУБ-Добрич; на Сборници от симпозиуми, организирани от ДЗИ – Г. Тошево.

SciEP Journals:

 • WJAR – World Journal of Agricultural Research
 • AJRD – American Journal of Rural Development
 • AEES – Applied Ecology and Environmental Sciences
 • JFS – Journal of Food Security
 • AJEP – American Journal of Environmental Protection
 • IJEBB – International Journal of Environmental Bioremediation & Biodegradation
 • ACTA SCIENTIFIC AGRICULTURE

Владеене на чужди езици: Руски, Английски

Публикации: 180

Избрани публикации:

 1. Nankova Margarita, 2012. Long-Term Mineral Fertilization and Soil Fertility. Agricultural Science Edited by Dr. Godwin Aflakpui Publisher InTech, Shapter 6. pp 97-118, ISBN 978-953-51-0567-1, www.intechopen.com
 2. Нанкова Маргарита, Геновева Банкова-Атанасова, Татяна Тодорова, 2016. ВЛИЯНИЕ НА БИОЛОГИЧНА И КОНВЕНЦИОНАЛНА СИСТЕМИ НА ЗЕМЕДЕЛИЕ ВЪРХУ НЯКОИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОЧВЕНОТО ОРГАНИЧНО ВЕЩЕСТВО В HAPLIC CHERNOZEMS. Четвърта Национална Конференция на БДХВ с Международно Участие „Хумусните вещества и ролята им за смегчаване на климатичните промени“, София, 8-10 Септевмри 2016, 347-367; ISBN 978-619-90189-2-7
 3. Nankova Margarita, 2018. RELATIONSHIPS BETWEEN HAPLIC CHERNOZEMS MINERALIZATION ABILLITY AND SOIL ORGANIC MATTER COMPOSITION AS A RESULT FROM LONG-TERM SYSTEMATIC MINERAL FERTILIZATION. Soil Scientists Society behalf V.V. Dokuchaev, Working Group of Chernozem investigation Rostov-on-Don – Taganrog Publishing house of Southern Federal University, 322-331
 4. Shishkov Toma, Ekaterina Filcheva, Margarita Nankova, Milena Kercheva, Emil Dimitrov, 2019. HUMIC SUBSTANCES, PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES AND AGROCHEMICAL CHARACTERISTIC OF STRONGLY LEACHED CHERNOZEM FROM NORTHEASTERN BULGARIA. Silva Balcanica, 20 (Special Issuie 1), 29-44
 5. Nankova Margarita, 2019. SOIL QUALITY ASSESSMENT DOWN THE PROFILE OF HAPLIC CHERNOZEMS AS A RESULT FROM 50 YEARS MINERAL FERTILIZATION. Silva Balcanica, 20 (Special Issuie 1), 45-53,
 6. Nankova Margarita, Ekaterina Filcheva, 2020. Reserves of nutrients and soil organic components of Haplic Chernozems. GSC Biological and Pharmacentical Science (GSCBPS) GSC Biological and Pharmaceutical Sciences, 2020, 11(02), 139–152, ISSN 2561-3250, e-ISSN: 2581-3250, CODEN (USA): GBPSC2
 7. Doneva Sonya, Margarita Nankova, Stefan Krustev, 2020. Investigation of the Complex Influence of High- and Low- molecular Glutenins and Crude Protein on the Quality of Bread Wheat (T. aestivum L.). ACTA SCIENTIFIC AGRICULTURE (ISSN: 2581-365X)“. Acta Scientific Agriculture 4.7 (2020): 150-157.
 8. Krustev Stefan, Violina Angelova, Penka Zaprjanova, Margarita Nankova and Krasimir Ivanov, 2020. “Selenium Content in Soil and Wheat Grain in Bulgaria“. Acta Scientific Agriculture 4.9 (2020): 26-31
 9. Doneva Sonya, Ivan Todorov, Margarita Nankova, Stefan Krustev, 2020. Distribution of the Chromosomal Translocation 1BL/1RS and the Allelic Combinations 7+9/j and 7+8/j in a Set of Dihaplid Lines of Common Wheat. Acta Scientific Agriculture (ASAG) (ISSN: 2581-365X), Volume 4 Issue 6, 8-12
 10. Nankova, M., Atanasov, A. & Iliev, I. (2021). Agrochemical characteristics of Haplic Chernozems in conventional and transition to organic farming. Field CropsStudies, XIV(2-3-4), 73-90.
 11. Nankova, M., Sabev, G., Petrova, Z., Bankova – Atanassova, G. (2021). Effect of a set of herbicides and the dates of their application to Triticum aestivum L. cultivars on the content and yield of raw protein depending on the date of sowing. Field Crops Studies, XIV(2-3-4), 27-42
 

Доц. д-р Мариана Благоева Христова

Position: ИПАЗР "Н. Пушкаров"
Phone: +359 887 06 36 99
Email: marihristova@mail.bg

Служебен адрес: ИПАЗР „Н. Пушкаров“, ул. “Шосе Банкя” 7, 1080 София, България

Дата и място на раждане: 25.06.1973, София

Образование: Магистър – химични технологии и стопанско управление

Научни степени и звания: научен сътрудник I степен

Научна квалификация и професионален интерес: Генезис и класификация на техногенни почви, методи за определяне на общи и подвижни форми на макро и микроелементи в почви

Специализации: Франция, Египет

Членство в научни организации: Българско почвоведско дружество; Българско дружество по хумусни вещества (БДХВ).

Владеене на чужди езици: английски, руски

Публикации: 12

Избрани публикации:

 • Hristov Bl., M. Hristova. 2000. Humus condition Of Strongly Leached To Slightly Podzolized Cinnamon Forest Soil Damaged By Uranium Mining – First National Conference On Humus Substances And Soil Tillage, BHSS – BSTRS Conference 2000, 11-12 May, Borovec, Bulgaria, page 73-76.
 • Христова М., Б. Христов. 2003. Съдържание на общо количество микроелементи в геологични и отпадни субстрати за рекултивация – Сборник Научни доклади Международна Конференция “50 години Лесотехнически Университет” – Секция “Екология и опазване на околната среда”, София, 69-72.
 • Христов Б., М. Христова. 2003. Характеристика на почвообразувателните процеси и класификация на някои рекултивирани почви, Сборник Научни доклади Международна Конференция “50 години Лесотехнически Университет” – Секция “Горско стопанство”, София, 136-141.
 • Mariana Hristova. 2003. Reclamation Of Lead Polluted Cinnamon Forest Soils With Technical Hydrolyzed Lignin – Proceeding Of X Balkan Mineral Processing Congress “Mineral Processing In The 21st Century”, VarnaHydrolyzed Lignin – Proceeding Of X Balkan Mineral Processing Congress “Mineral Processing In The 21st Century”, Varna Processing In The 21st Century”, Varna.
 

Проф. д-р Мая Дачкова Стефанова

Position: ИИОХЦФ-БАН
Phone: 029606162
Email: c4909@abv.bg

Служебен адрес: ИОХЦФ-БАН Акад. Г. Бончев бл. 9 София 1113 България

Дата и място на раждане: 27.9.1949 гр. София

Образование: висше ХТМУ 1972, Органичен факултет, 1975-1979 Редовен аспирант, ХТМУ, Катедра „Органична химия”, „Химия на хуминови киселини

Научни степени и звания: ХТМУ: д-р ХТМУ: 1979 – д-р; ИОХЦФ-БАН: 1996 – ст.н.с. ІІ ст. проф.- 2013

Научна квалификация и професионален интерес: инж-химик

Специализации: Франция

Преподавателска дейност: магистърски курс МГУ „Св. Ив. Рилски“

Членство в научни организации: Членство в научни дружества: Съюз на учените в България (СУБ), Съюз на химиците (СХБ), French Organic Geochemistry (FROG); Българско Дружество по Хумусни Вещества (БДХВ), IHSS

Членство в редакционни колегии на списания: Fuel Proc. Tech.; Proc. Mining Univ. ”St. Iv. Rilski”

Владеене на чужди езици: английски, френски, руски

Публикации: над 200

Избрани публикации:

Доц. д-р Росица Стоянова Илиева

Лесотехнически унивеситет

 

 

Доц. д-р Росица Стоянова Илиева

Position: Лесотехнически унивеситет
Email: rossitz@abv.bg

Адрес: Лесотехнически унивеситет, София