ac. Ана Симова Чрънкина-Кацарова

ИПАЗР “Никола Пушкаров”

 

 

ac. Ана Симова Чрънкина-Кацарова

Position: ИПАЗР “Никола Пушкаров”
Phone: (+359 2) 8242156
Email: ani_chrankina@mail.bg

Служебен адрес: ИПАЗР “Н. Пушкаров”, ул. “Шосе Банкя” 7, 1080 София, България

Дата и място на раждане: 24.01.1982г., гр. Враца

Образование: Висше, Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” – гр. София Магистър-инженер по екология и опазване на околната среда, 2007 година

Научни степени и звания: В И-т “Н. Пушкаров”: асистент

Научна квалификация и професионален интерес:
Използване на природни материали за фиторемедиация на почви с тежки метали. Установяване нормите на торопотребност на почвите и създаване на съвременни модели за агрохимическо обслужване; Оползотворяване на отпадъци от промишлеността и земеделието.

Специализации: Заемани длъжности: асистент в секция „ Агрохимия и торене”, ИПАЗР „Н. Пушкаров”

Международни проекти (след 2000 г.):Система за управление и опазване на околната среда чрез засилено използване на отпадъците от животновъдството в района на Телиорман-Велико Търново трансграничен район, MIS-ETS code: 132 – ManProEnv

Членство в научни организации: Българско Дружество по Хумусни вещества, Българско Почвоведско Дружество

Владеене на чужди езици: английски, руски, Немски език,

Публикации: 7.

Избрани публикации:

 • Кацарова А., И. Никова, Н. Динев. 2014. Изследване на потенциала на зеолити като алтернативен мелиорант на почви. Екология и бъдеще. Научно списание за селскостопанска и горска наука, № 1–2, 55-58
 • Кацарова, А., В. Кутев. 2013. Инкобационен опит с кизелгур (диатомит) за прилагането му като органичен тор и почвен мелиорант. Network on Recycling of Agricultural, Municipal and Industrial Residues in Agriculture. RAMIRAN 2013 15th INTERNATIOINAL CONFERENCE Versailles: 3-5 June, Recycling of organic residues in agriculture: From waste management to ecosystem services. Book of abstracts, p.35
 • Кацарова, А., В. Кутев. 2011. Изследване на отпадъчен прах от лигнитни въглища за използването му като почвен мелиорант. Почвознание агрохимия и екология, № 1-4, 147-149

доц. д-р. Ангелина Даскалова

Университет по архитектура, сградостроителство и геодезия

 

 

доц. д-р. Ангелина Даскалова

Position: Университет по архитектура, сградостроителство и геодезия
Phone: (02) 9 635 245 /711
Email: galyadas@abv.bg

Адрес: Университет по архитектура, сградостроителство и геодезия, 1046 София, бул.“Х. Смирненски“ 1

д-р доц. Бисер Христов

ИПАЗР „Н. Пушкаров“

 

 

д-р доц. Бисер Христов

Position: ИПАЗР „Н. Пушкаров“
Phone: (+359 2) 91 907/360
Email: b_hristov@ltu.bg

Служебен адрес: Лесотехнически Университет бул. „Климент Охридски“ № 10, София България

Дата и място на раждане: 22.01.1977 София

Образование: Магистър по Екология, Доктор по почвознание

Научни степени и звания: Доцент
Научна квалификация и професионален интерес: Почвознание, Ерозия на почвите

Специализации: Почвено училище-ИСПРА JRC и Гьодоло Унгария; Физика на почвата – Триест

Преподавателска дейност: Лесотехнически Университет

Докторанти и дипломанти: Един редовен докторант; Трима Дипломанти.

Заемани длъжности: Доцент ЛТУ; Доцент ИПАЗР „Н. Пушкаров“

Международни проекти (след 2000): GS Soil;

Членство в научни съвети: Научен съвет ФГС-ЛТУ; Научен съвет АФ-ЛТУ; Научен Съвет по общо земеделие, почвознание, агрохимия и мелиорации – ССА.

Членство в научни дружества: Българско дружество по хумусни вещества, Българско почвоведско дружество

Членство в редакционни колегии на списания: Bulgarian journal of soil science; Journal of Balkan ecology

Владеене на чужди езици: английски, руски

Публикации: 87

Избрани публикации:

 1. Б Христов, 2022 Ерозия и опазване на почвите. Авангард прима, ISBN – 978-619-239-729-6.
 2. Б. Христов, 2021. Регоземите в България. Авангард прима, ISBN: 978-619-239-651-0. 104 стр.
 3. Hristov B., E. Filcheva, P. Ivanov. 2016. Organic Matter Content and Composition of Soils with Stagnic Properties From Bulgaria. Bulg. J. of Soil Science, v. 1, Issue 1, ISSN 2367-9212, www.bsss.bg . 26-32.
 4. Biser Hristov, Ekaterina Filcheva. 2017. Soil organic matter content and composition in different pedoclimatic zones of Bulgaria. Eurasian J Soil Sci 2017, 6 (1) 65 – 74
 5. Hristov B., I. Atanasova, M.Teoharov, 2010. Minerals in Regosols from North Bulgaria, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 16, No. 4, pp. 476 – 481.
 6. Hristov B., E. Filcheva, I. Nikova A. Zdravkov, K. Ruskov, D.Petrov D. Bakardzhiev 2013, Fractional Composition of Organic Matter in Surface Horizon of Soils from “Bobov Dol” Valley, Bulgarian journal of agricultural science, 19 (No 3) 2013, 485-489
 7. Atanassova I., Hristov B., Shishkov T., Douer S., 2017. Lipid biomarkers and their environmental significance in mine soils from Eastern Europe. Archives of Agronomy and Soil Science, Published online: 22 Mar 2017, http://dx.doi.org/10.1080/03650340.2017.1304639, Pages 1-14,
 8. Hristov, B. 2014. Genesis and Characteristics of Regosols and Calcisols in the Hills of the South Danubian Plain, Silva Balkanica, 2, 50 – 57 pp.
 9. Andreeva, N., Hristov, B. Characteristic and classification of slightly saline soils from Sofia field. 2015, Proceeding – International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. 73- 78pp
 10. Ivona Nikova, Biser Hristov, Nikolai Dinev, Mariana Hristova, 2019. Assessment of Soil Quality in a Copper Mining Region in Bulgaria., Ecologia Balcanica, Vol. 11, Issue 2, 13 -23
 11. Atanasova, I. M. Banov, T. Shishkov, Z. Petkova, B. Hristov, P. Ivanov, E. Markov, I. Kirilov and M. Harizanova 2018. Relationships between soil water repellency, physical and chemical properties in hydrophobic technogenic soils from the region of maritsa-iztok coal mine in Bulgaria Bulgarian Journal of Agricultural Science 24(2)
 12. Jonita Perfanova, Irena Atanassova, Biser Hristov, Ivaylo Kirilov, 2020. Identification of soil microflora with different types of land use, Journal of Balkan Ecology, , vol. 23 No 1
 13. Malinova, D., Malinova, L., Petrova, K., Hristov, B. Coefficients of heavy metal accumulation in forest soils 2019, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 25(3), 519–526
 14. Ludmila Malinova, Pavel Pavlov, Biser Hristov, 2019, Content and Stock of Organic Carbon in Soils on the Territory of Vitosha Nature Park, Forestry Ideas, vol. 25, No 2 (58): 264–274
 

доц.д-р Валентин Савов

Position: РОМБ
Phone: (02) 9 501 441
Email: romb_ltd@abv.bg

Служебен адрес: РОМБ, 1606 София, ул. „Aбоба” 1, к. 5

проф. д-р инж. Венера Цолова Цолова

ИПАЗР „Н. Пушкаров”

 

 

проф. д-р инж. Венера Цолова Цолова

Position: ИПАЗР „Н. Пушкаров”
Phone: 0899424258
Email: venera_tsolova@abv.bg

Служебен адрес: ИПАЗР “Н. Пушкаров”, ул. “Шосе Банкя” 7, 1080 София, България

Дата и място на раждане: 27.12.1958, гр. Враца

Образование: Висше, инжинер-химик

Научни степени и звания: доктор по „Почвознание“; професор

Научна квалификация и професионален интерес:

 • Почвознание – генезис, морфология и класификация на почвите; почвена химия и физико-химия, химични характеристики и трансформация на хумусните вещества с естествен и техногенен произход в почвите; in situ почвени анализи.
 • Геохимия – разпространение, мобилност (биодостъпност) и преразпределение на основни био- и литогенни елементи в естествени и антропогенно повлияни (урбанизирани) почви.
 • Екология – недостиг на основни био- и литогенни елементи в почви и прилежащи екосистеми; процеси на химична деградация на почвите (вкисляване, засоляване, замърсяване, загуба на органично вещество); приложимост на различни видове отпадни продукти за целите на рекултивацията.
 • Инженерна химия – технологии за рекултивация на нарушени и антропогенно повлияни почви

Специализации: Принципите и приложенията на метрологията в химията”. EC-JRC and Institute of Reference Materials and Measurements, Geel, Belgium. 07. 2003, Пловдив, България

Докторанти и дипломанти: 2 докторанти

Заемани длъжности: Завеждащ секция „Химия на почвата“, ИПАЗР (2010-2017)

Международни проекти (след 2000 г.):
“Scientific and technical collaboration for the environmental improvement of the mining and industrial area of Madan (Bulgaria)”. University of Sassari and Institute of Soil Science „N. Poushkarov“. Legge Regionale 19/96. 2002-2004. Ръководител: доц. д-р инж. Мартин Банов. „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране на екосистемни услуги“ (TUNESinURB), финансиран чрез Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г., програма BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми. Ръководител на проекта доц. д-р М. Жиянски, 2014-2017.

Членство в научни съвети: научен съвети на секция „Химия на почвите” и секция „Генезис, диагностика и класификация на почвите”

Членство в научни организации: Българско дружество по хумусни вещества; Международно дружество по хумусни вещества; Българско почвоведско дружество; Международен почвоведски съюз

Членство в редакционни колегии на списания: „Почвознание, агрохимия и екология“

Владеене на чужди езици: английски език ниво С1

Публикации: над 120 рецензирани статии и 4 книги

Избрани публикации:

 1. Банов М., В. Цолова, Л. Тотев, П. Иванов. 2013. Ръководство за изследване и рекултивация на техногенни и увредени земи и почви, техническа ликвидация и консервация на минни обекти (Ред. Проф. д-р Т. Трифонова). За студенти и докторанти, изучаващи дисциплините земеделие, селско и горско стопанство към Университетите и Институтите в системата на Селскостопанска Академия. ISBN 978-954-92592-7-8, Абмрозия НТ ООД ,С., 98 с.
 2. Маринкина (Цолова) В. 1999. Проучване възможности за рекултивация на сулфидсъдържащи материали, получени при открит въгледобив. Дисертация, ИП „Н. Пушкаров, 261 стр.
 3. Tsolova Venera. 2019. Soils: Call for Constant Focus. Acta Scientific Agriculture, vol. 3 issue 4: 161. ISSN: 2581-365X.
 4. Tsolova V., M. Banov. 2011. Organic matter status in reclaimed Technosols of Bulgaria. Agricultural Science and Technology, vol. 3, № 2, pp 155 – 159. ISSN 1313 – 8820.
 5. Tsolova V., M. Banov. 2012. Review of the status and the diagnostic significance of organic matter in techogenic soils (Technosols). Journal of arts and science. Sakarya University, Turkey, pp. 701-708. ISBN 1301-3769.
 6. Tsolova V., M. Hristova, J. Bech, N. Roca, M. Banov. 2014. Pb, Cu and Zn geochemistry in reclaimed soils (Technosols) of Bulgaria. Journal of Geochemical Exploration 144, 337–344. DOI: 10.1016/j.gexplo.2014.02.019.
 7. Tsolova V., M. Hristova, M. Banov. 2013. Pedolithogenius features and ecological functions of Technosols vulnerable to chemical degradation. In: Proceedings of the XV Balkan Mineral Processing Congress, Sozopol, Bulgaria, June 12 – 16, 2013, vol. II, pp. 1041- 1044.
 8. Tsolova V., V. Kolchakov, M. Zhiyanski. 2014. Carbon, nitrogen and sulphur pools and fluxes in pyrite containing reclaimed soils (Technosols) at Gabra village, Bulgaria. Environmental processes, (2014) 1:405–414. DOI: 10.1007/s40710-014-0030-x
 9. Tsolova Venera T., Plamen V. Tomov, Ivona P. Nikova, Galina P. Petkova. 2019. Pedo-chemical Perturbations in Soils from Green Ecosystems of the Sofia City (Bulgaria). Ecologia Balkanica, Vol. 11, Issue 2, pp. 37-51. ISSN 1314-0213.
 10. Tsolova Venera, Ivona Nikova and Plamen Tomov. 2020. Content and cycling of main biogenic and toxic elements in fragmented ecosystems of the Sofia city, Bulgaria. Soil & Environ. 39(2): 135-144, 2020. Online ISSN: 2075-1141
 

проф. д-р Венета Найденова Кръстева

Position: ИПАЗР „Н. Пушкаров”
Email: vnkrasteva@abv.bg

Служебен адрес: ИПАЗР „Н. Пушкаров”, ул. “Шосе Банкя” 7, 1080 София, България

Дата и място на раждане: 07.10.1955, гр. София

Образование: Висше, ВСИ „В. Коларов”-Пловдив, деканат – София, 1978, Агроном-полевъд

Научни степени и звания: В И-т “Н. Пушкаров”: 2002 – доктор, 2006 – ст.н.с.ІІ ст.

Научна квалификация и професионален интерес: Почвознание; Относителна оценка (бонитировка) на земеделските земи

Заемани длъжности: Зам. зав. секция „Генезис, география и класификация на почвите” към ИП „Н. Пушкаров”.

Международни проекти (след 2000 г.): Eкологична оценка на почвата за мониторинга (ENVASSO); Проект SPADE 2

Членство в научни организации: Българско почвоведско дружество – член, Международно почвоведско дружество-член, Българско дружество по хумусни вещества – технически секретар, Международно дружество по хумусни вещества – технически секретар

Членство в научни съвети: Научен съвет към секция „Генезис, география и класификация на почвите”

Владеене на чужди езици: английски, руски

Публикации: 60

Избрани публикации:

 • Кръстева В., 2005. Бонитетна оценка на земите на с. Търнава, Врачанска област. Р. Дилкова, Н. Николов, Сл. Кръстанов и др. (Ред.). В: Научни доклади Национална конференция с международно участие „Управление, използване и опазване на почвените ресурси. Изд. „ПъблишСайСет-Еко“, София, България, стр. 80 – 83.
 • Кръстева В., Св. Попандова, С. Недялков, 2005. Солеви състав на почви разпространени в местността „Инджекьойско блато” – землище на гр. Несебър и пригодността им за отглеждане на основни земеделски култури. Р. Дилкова, Н. Николов, Сл. Кръстанов и др. (Ред.). В: Научни доклади Национална конференция с международно участие „Управление, използване и опазване на почвените ресурси. Изд. „ПъблишСайСет-Еко“, София, България, стр 84-88.
 • Кръстева В., 2007. Общ преглед на почвените ресурси и бонитет за селскостопански култури в област Монтана. Р. Дилкова, Н. Николов, Д. Бакаливанов и др (Ред.). В: Научни доклади – Международна конференция „60-години институт по почвознание „Никола Пушкаров”, Почвознанието – основа за устойчиво земеделие и опазване на околната среда”. Изд. „ПъблишСайСет-Еко“, София, България, стр 359-363.
 • Кръстева В., А. Самалиева, 2008. Екологична оценка на условията за отглеждане на енергийни култури в област Монтана. – Първа национална научно-практическа конференция с международно участие «Екология и околна среда – регионални и национални проблеми и тенденции», 5-7.06.2008, ВИАС, София.
 • Кръстева В, А. Самалиева, З. Митрева, 2008. Агропороизводствена оценка на земите във Врачанска област. Седми международен симпозиум «Екология – устойчиво развитие», гр. Враца, 2008.
  6. Кръстева В., А. Самалиева, 2009. Продуктивен потенциал на земеделските земи в община Лом. Сп.”Растениевъдни науки”, год.XLV, № 4, стр. 302-307.
 • Самалиева Анка, Кръстева В., 2007. Рационално използване на земеделските земи в община Стралджа, Ямболска област. Р. Дилкова, Н. Николов, Д. Бакаливанов и др (Ред.). В: Научни доклади – Международна конференция „60-години институт по почвознание „Никола Пушкаров”, Почвознанието – основа за устойчиво земеделие и опазване на околната среда”. Изд. „ПъблишСайСет-Еко“, София, България, стр 412-416.
 • Самалиева А., В. Кръстева, 2008. Екоикономическа оценка на продуктивния потенциал на земите в с. Брегово, Видинска област. Седми международен симпозиум «Екология – устойчиво развитие», гр. Враца, 2008.
 • Самалиева А., В. Кръстева, 2008. Екоикономическа оценка на земеделските земи в района на с. Камено, Бургаска област- Научна конференция с международно участие „Науката в условията на глобализацията”, 1-2.10.2008г., гр. Кърджали.
 • Kercheva M., V. Krasteva, 2007. Overview of the soil information and soil protection policies in Bulgaria. Tomislav Hengl, Panos Panagos etc (Ed). Status and prospect of soil information in South-Eastern Europe. Directorate –General Joint Research Centre, p. 33-42.

Доц. дн. Веселин Илиев Кутев

Лесотехнически университет

 

 

Доц. дн. Веселин Илиев Кутев

Position: Лесотехнически университет
Phone: 0898253099
Email: koutev@yahoo.com

Служебен адрес: ИП “Н. Пушкаров”, ул. “Шосе Банкя” 7, 1080 София, България

Дата и място на раждане: 16.02.1961 Бяла Слатина

Образование: Висше, Държавен аграрен университет, Харков, Украйна, 1982-1987

Научни степени и звания: В И-т “Н. Пушкаров”: д-р – 1995 г.; ст.н.с II ст. – 2003 г.

Научна квалификация и професионален интерес:

 • Агрохимични изследвания;
 • Течните оборски торове и околната среда;
 • Изотопно обменен Zn и Р в почвата (32Р и 65Zn);
 • Тежкометално замърсяване на почвите;
 • Фосфорно замърсяване на водни басейни – еутрофикация;
 • Минерално и органично торене;
 • Азотна характеристика на почвите;
 • Достъпност на почвения азот в зависимост от почвения тип и влиянието на околната среда;
 • Азотно торене и хранене на растенията;
 • Подбор на подходящи торове в зависимост от особеностите на културите и почвите;
 • Трансформации на азота в почвите;
 • Пространствено вариране на хранителни елементи и тежки метали;
 • Нови методи за пробовземане;
 • 15N, измиване на нитратите в подпочвените води (лизиметрични изследвания).

Специализации:

 • 1995 – Международна агенция за атомна енергия 8 месечна специализация в областта на използването на 15N почвената химия в Центъра за ядрени изследвания Кадараш, Франция, Ръководител- Проф. Prof. G. Guiraud;
 • 1997 – 3 месеца специализация в CEMAGREF, Рен, Франция, Ръководител- Dr. Jose Martinez върху влиянието на Zn и Cu замърсяване на свински течен тор на азотния цикъл в почвата (15N) и технологиите за пречистването на течни оборски товрове;
 • 1998-1999 6 месеца работа в Групата по хранене на растенията, Институт по науки за растенията, Швейцарски Федерален технологичен Институт в Цюрих, Ръководител – Проф. E. Frossard върху пространственото изменение на изотопно обменния в кантон Fribourg и замърсяването на почвите с Zn.

Докторанти и дипломанти: 1 свободен докторант от БАН

Заемани длъжности: заместник завеждащ секция „Агрохимия и торене”.

Международни проекти (след 2000 г.):

 • Ръководител на проект: “ПОСТИГАНЕ НА БАЛАНС НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА НА НИВО ФЕРМА В БЪЛГАРИЯ: СРЕДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УСТОЙЧИВОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ФИНАНСИРАН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФЛАМАНДСКАТА ОБЩНОСТ В КРАЛСТВО БЕЛГИЯ.
 • Ръководител на проект финансиран от Министерство на външните работи на Гърция – „HELLENIC – BULGARIAN COOPERATION FOR THE PROTECTION AND MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES –2004 – 2006“
 • Ръководител на проект от Шеста рамкова програма на ЕС – FOOD-CT-2004 003375 “OPENING CHANNELS IN COMMUNICATIONS BETWEEN THE ASSOCIATED CANDIDATE COUNTRIES AND THE EU IN ECOLOGICAL FARMING”2004-2006.
 • Ръководител на проект по Rresearch Suport Scheme 1729/2000 “ALTERNATIVE APPROACHES FOR REMEDIATION OF CHEMICAL DEGRADED SOILS”
 • Участник в международен договор: “ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF SOIL FOR MONITORING” (ENVASSO) contract № 022713 – 2006 2008.
 • Ръководител на проект финансиран от Швейцарския национален фонд за наука SCOPES 2000-2003: GEOSTATISTICAL SOIL QUALITY ASSESSMENT AND REGIONAL MASS FLUX ANALYSIS FOR SUSTAINABLE LAND USE PLANNING AND MANAGEMENT

Членство в научни организации: Българско почвоведско дружество, Българско дружество по хумусни вещества, Международно дружество по хумусни вещества, Австрийска група по лизиметри, Международна мрежа на ФАО – РАМИРАН – Рециклиране на органични остатъци от земеделието и хранителната промишленост

Владеене на чужди езици: френски, английски, руски

Публикации: 70 в списания, сборници и книги

Избрани публикации:

 • Slavov D., V. Koutev – 2006. Organic wastes form animal husbandry – non utilized reserve of nutrients. Reports of national conference “Increase of ability for concurrency of Bulgarian agriculture – priority of scientific investigations”. Sofia, 12 September 2006, p. 10-15.
 • Koutev V. Slavov D., Filcheva E., Rousseva S., Stoicheva D., Dimitrov I., Borisov P., Markov E. – 2006. Balance of nutrients and changes in fertility of Bulgarian soils. 4th UEAA Meeting on Soil Fertility and the Future of Agriculture in Europe, Bucharest, Romania, 25-27 June, 2006. pp. 17-27.
 • Koutev, V., J. Martinez, G. Guiraud, C. Marol. – 2006. Nitrification activity of soil polluted with copper and zinc after intensive pig slurry application. 12th RAMIRAN International conference “technology fro recycling of manure and organic residues in Whole-farm perspective. Vol. II. pp 313-316.
 • Koutev V., S. Sinaj, E. Frossard, P. Julien, D. Morand – 2007.Еvaluation of the some soil parameters from FRIBO network, Switzerland: 1. Different chemical characteristics of soils compared to total Zn content and isotopically exchangeable Zn content. Proceedings. International Conference 60-years Institute of Soil Science Nikola Poushkarov “ Soil science-base for sustainable agriculture and environment protection”- 13-17 May 2007, Sofia pp. 481 – 484.
 • Koutev V., S. Sinaj, E. Frossard, P. Julien, D. Morand – 2007. Еvaluation of the some soil parameters related with zinc bioavailability from FRIBO network, Switzerland: 2. Рhysico – chemical characteristics. Proceedings. International Conference 60-years Institute of Soil Science Nikola Poushkarov “ Soil science-base for sustainable agriculture and environment protection”- 13-17 May 2007, Sofia pp. 485 – 490.
 • Koutev Vesselin, Nikola Kolev – 2008. Management of Bulgarian soil resources fertility. 13th RAMIRAN International Conference “Potential for simple technology solutions in organic manure management”, Albena, Bulgaria, June 2008. pp.32-37.
 • Koutev Vesselin, Dimitar Slavov – 2008. Balance of organic wastes in Bulgarian animal husbandry – 2008. 13th RAMIRAN International Conference “Potential for simple technology solutions in organic manure management”, Albena, Bulgaria, June 2008. pp.38-41.
 • Koutev Vesselin, Dimitar Slavov, Pesho Bozadjiev – 2008. Technology of organic and organic-mineral fertilizers production from poultry manure. 13th RAMIRAN International Conference “Potential for simple technology solutions in organic manure management”, Albena, Bulgaria, June 2008. pp.437-440.
 • Rada Donkova,Vesselin Koutev, Nikolai Dinev – 2008. Response of soil microorganisms to organic and inorganic amendments in heavy metal polluted soils13th RAMIRAN International Conference “Potential for simple technology solutions in organic manure management”, Albena, Bulgaria, June 2008. pp.472-475.
 • Tcvetkova E., T. Mitova, V. Koutev – 2008. Soil erosion, carbon and nutrient elements leaching control by reduced tillage on Chromic Luvisol. Congress of ECSSS EUROSOIL 2008 Soil-society-environment. 25-29 August 2008 Vienna, Austria, p.265.

гл. ас. д-р Виолета Вълчева

Аграрен Университет, Пловдив

 

 

гл. ас. д-р Виолета Вълчева

Position: Аграрен Университет, Пловдив
Phone: (+35932) 654392
Email: violeta8@mail.bg

Почетен член

 

проф. д-р Славейко Александров Кръстанов

Position: 11.02.1926-26.03.2010

Дата и място на раждане: 11.02.1926, Доброславци, София

Образование: Висше, агрономство, 1949, СУ „Св. Кл. Охридски”, Агрономолесовъден факултет

Научни степени и звания: Доктор, 1968 г – МГУ-Москва, Биолого-почвен факултет, специалност почвена биология; Ст н с I ст, 1979 – ИП „Н. Пушкаров“.

Научна квалификация и професионален интерес:

Почвовед с научни интереси в следните области:

 • Почвено органично вещество;
 • Почвена картография и класификация;
 • Продуктивен потенциал на земите;
 • Почвена екология.
 • Специализации:

  • Почвен и-т „В В Докучаев” (при М. М. Кононова) – Методи за изследване на ПОВ, 5 мес.;
  • МГУ „М. В. Ломоносов” (при Д. С. Орлов) – Химия на почвения хумус, 2 мес.;
  • Университета в Илиноис, САЩ (при Ф. Стивенсон) – Химия на почвения хумус, 6 мес.;
  • Брауншвайг, ГФР (при В. Флайг) – Биохимия на почвения хумус, 1 мес.

  Преподавателска дейност: 3 години (1980-1983, в Аграрния у-т Пловдив).

  Докторанти и дипломанти:

  • 4 докторанти в областта на почвеното органично вещество;
  • 1 докторант по почвена картография;
  • 5 дипломанти – 4 по ПОВ и 1 по бонитация на почвите

  Заемани длъжности:

  * 1974-1976 – Ръководител секция „Генезис и класификация на почвите”, И-т Пушкаров;
  * 1977-1979 – Ръководител на проект FAO NO 0503-05-01 „Agricultural Lands as a source of pollutants of the Mediterranean” и на проект FAO/UNEP “Development of an International Programme on Biological Nitrogen Fixation” като експерт към ФАО-Рим;
  * 1980-1983 – Ръководител на секция „Генезис и класификация на почвите”, И-т Пушкаров и Организатор и координатор на 3 международни съвещания за създаване на “World Reference Base for Soil Resources;
  * Ръководител на международен проект FP 1106-81-03 (PP-2212) “Влияние на интегрираното стопанисване на земята (почвата) в планинските агроекосистеми” (предварителна фаза);
  * 1986-1987 – Ръководител на проект за изграждане на „Мониторинг на горските екосистеми в България”, Институт за гората, БАН.

Членство в научни съвети:

 • 1980-1983 – в ИП „Н. Пушкаров“;
 • 1983-1987 – в Институт за гората, БАН;
 • 1987-1992 – в НВИЦ, КОПС при Министерския Съвет.

Членство в научни дружества: Българско почвоведско дружество; Българско дружество по хумусни вещества (БДХВ) – почетен член; Международно почвоведско дружество (IUSS); Международно дружество по хумусни вещества (IHSS); Научно селскостопанско историческо дружество (НСИД).

Владеене на чужди езици: английски, руски, френски.

Публикации: 204.

Избрани публикации:

 • Krastanov S., Filcheva E., Rousseva S., Raichev T., Dimitrov I., Pachev I. 2003. Tendencies and Perspectives of the Research on Humic Substances, J. of “Ecology and Future, v II № 3-4, 11-17.
 • Крыстанов С. 1977. Характеристика органического вещества основныхтипов почв Северной Болгарии, в „Органическое вещество целинных и освоенных почв” АН СССР изд Наука.
 • Krastanov S., Ciric M., Hamza M. 1977. Agricultural lands as a source of pollutants of the Meriterranean FAO document № 0503-76-01 Ed. Hauck W. p 67. Rome.
 • Krastanov S. et al., 1975. Surface Water-Logiging Soils in Bulgaria, (book) p. 160 Bulgarian Academy of Science.
 • Stevenson F., Krastanov S., Ardakani M. 1973. Formation constants of Cu2+ komplexes with humic and fulvic acids. “Geoderma”, 9, 129-141. Amsterdam.
 • Кръстанов С., Воденичаров И., Братанова Д, Нинов Н. 1973. Състав и природа на хумуса от основните почвeни типове и подтипови в България. Сп Почвознание и агрохимия год VIII № 5.
 • Кръстанов С. 1972. Органичното вещество като фактор за почвеното плодородие. Изд. ССА, стр 98.
 • S. Krastanov, Iv. Atanasov, 1968. Application the BET method in the study the soil organic matter J. of “Comptes Rendus de l`academie de Sciences Agricoles en Bulgarie № 3. Sofia.
 • Почвена карта на НРБ в М 1:400 000 (в колектив), 1968. Изд БАН.
 • С. Кръстанов, Сун Къ Юн, М. Петрова, 1965. Проучване на хумусните фракции чрез използване на С14, Сп. “Растениевъдни науки” год II кн 9. София.
 • В памет на :

   

  проф, дн. Тошко Райчев

  Position: 23.07.1943-13.12.2015

  Дата и място на раждане: 23.07.1943, г. Ловеч

  Образование: Висше, органична химия, 1969, СУ “Св. Климент Охридски” – Химически факултет.

  Научни степени и звания в И-т “Н. Пушкаров”:

  • специалност “Почвознание”;
  • д-р – 1979;ст.н.с. – 1985;
  • д-р на науките – 1997;
  • ст.н.с. I ст. – 1998

  Научна квалификация и професионален интерес
  Почвознание и агроекология:

  • Хумусни вещества и глинести минерали;
  • Органо-минерални взаимодействия в почвата;
  • Структура, стабилност и физикохимично състояние на почвения адсорбент;
  • Органо-минерална мелиорация на натриево засолени почви и на кисели почви, замърсени с тежки метали;
  • Възможности за реализиране на информацията от научните изследвания за целите на земеделската практика.

  Специализации: 1972 – 1973 г – Институт по Обща и неорганична химия към БАН.

  Преподавателска дейност:

  Докторанти и дипломанти: Ръководител на успешно защитил докторант

  Международни сътрудничества (след 2000 г): Ръководител на проекти от двустранно сътрудничество с АФИ, Люблин, Полша: “Studying of the agroecologically important interrelations of surface, sorption and chemical parameters of soils and plants;” (1999 – 2001; “Studying of the agroecologically important interrelations of surface, sorption and chemical parameters of soils and plants” (2001 – 2003); “Studying of the agroecologically important interrelations of surface, sorption and chemical parameters of soils and plants”.( 2003 – 2005); “Studying of the agroecologically important interrelations of surface, sorption and chemical parameters of soils and plants” (2006 – 2008) (continuation). PHYTO Dec – A decision Support System to quantify cost/benefit relationships of the use of vegetation in the management of heavy metal polluted soils and dudged sediments. Contract: EVK1 – CT-1999-00024 (2002-2003).

  Членство в научни съвети: Научен съвет на ИП “Н. Пушкаров, г.( 1991 г – 2006 г); Научна комисия по Агрономия и Лесовъдство към ВАК.(2003 г – 2006);– член на експертен съвет по почвознание, растителна защита и опазване но екосистемите към НЦАН (2001 г до 2004 г).

  Членство в научни организации: Българско почвоведско дружество; Българско дружество по хумусни вещества;Международно дружество по хумусните вещества.;

  Заемани длъжности през последните десет години:

  • 1994-1995 – научен секретар на Института;
  • 2001 г – временно изпълняващ длъжността Директор на Института;

  Владеене на езици: френски, руски.

  Публикации: 146 научни публикации от които 3 монографии в страната, 2 монографии в чужбина; 25 части и раздели в международни монографии и книги; 9 публикации в международни списания; 57 публикации в български списания; 44 публикации в сборници от конгреси и конференции (15 в чужбина и 29 в България), 2 автореферата, 9 изобретения/патенти)

  Избрани публикации:

  • Tosho Raytchev, Grzegorz Józefaciuk, Zofia Sokolowska, Mieczislaw Hajnos (Eds.), “Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals”. Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics, Nikola Poushkarov Institute of Soil Science, Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences, Lublin – Sofia 2005, ISBN 83-89969-00-9. p. 93.
  • Tosho Raytchev, Grzegorz Józefaciuk, Zofia Sokolowska, Mieczislaw Hajnos (Eds.), “Physicochemical character of soil adsorbent”. Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics, Nikola Poushkarov Institute of Soil Science, Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences, Lublin – Sofia 2005, ISBN 83-87385-98-0. p. 149.
  • Raytchev T., E. Filcheva, Z. Sokolowska, M. Hajnos, 2005. Humus system stability of soil adsorbent. In: Physicochemical character of soil adsorbent. (Raytchev T., Jozefaciuk G., Sokolowska Z., Hajnos M., Eds.). Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture AGROPHYSICS, N. Poushkarov ISS, Institute of Agrophysics, PAS, EU 5th Framework Program, QLAM-2001-00428, Lublin-Sofia, ISBN 83-87385-98-0, p. 73-88.
  • Raytchev T., D. Donov, K. Paskaleva, G. Hubenov, Z. Sokolowska, G. Jozefaciuk, 2005. Impact of the analytical treatments on the crystalo-chemical characteristics of the mineral part of the soil adsorbent. In: Physicochemical character of soil adsorbent. (Raytchev T., Jozefaciuk G., Sokolowska Z., Hajnos M., Eds.). Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture AGROPHYSICS, N. Poushkarov ISS, Institute of Agrophysics, PAS, EU 5th Framework Program, QLAM-2001-00428, Lublin-Sofia, ISBN 83-87385-98-0, p. 60-72.
  • Raytchev T., D. Mehandjiev, S. Rousseva, G. Józefaciuk, M. Hajnos, 2005. Structural-adsorption state of the soil clay fraction. In: Physicochemical character of soil adsorbent. (Raytchev T., Jozefaciuk G., Sokolowska Z., Hajnos M., Eds.). Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture AGROPHYSICS, N. Poushkarov ISS, Institute of Agrophysics, PAS, EU 5th Framework Program, QLAM-2001-00428, Lublin-Sofia, ISBN 83-87385-98-0, p. 21-41.
  • Raytchev T., R. Toncheva, D. Donov, G. Józefaciuk, Z. Sokolowska, 2005. Ion-exchange ability of soil adsorbent, kinetics of cation desorption. In: Physicochemical character of soil adsorbent. (Raytchev T., Jozefaciuk G., Sokolowska Z., Hajnos M., Eds.). Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture AGROPHYSICS, N. Poushkarov ISS, Institute of Agrophysics, PAS, EU 5th Framework Program, QLAM-2001-00428, Lublin-Sofia, ISBN 83-87385-98-0, p. 114-132.
  • Raytchev T., S. Rousseva, D. Mehandjiev, G. Józefaciuk, Z. Sokolowska, 2005. Structural-adsorption state of the soil adsorbent at macro-aggregative level of the soil organization. In: Physicochemical character of soil adsorbent. (Raytchev T., Jozefaciuk G., Sokolowska Z., Hajnos M., Eds.). Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture AGROPHYSICS, N. Poushkarov ISS, Institute of Agrophysics, PAS, EU 5th Framework Program, QLAM-2001-00428, Lublin-Sofia, ISBN 83-87385-98-0, p. 7-20.
  • Raytchev T., S. Rousseva, D. Mehandjiev, M. Hajnos, Z. Sokolowska, 2005. Influence of the humus substances on the hydrophility and the energy state of soil adsorbent. In: Physicochemical character of soil adsorbent. (Raytchev T., Jozefaciuk G., Sokolowska Z., Hajnos M., Eds.). Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture AGROPHYSICS, N. Poushkarov ISS, Institute of Agrophysics, PAS, EU 5th Framework Program, QLAM-2001-00428, Lublin-Sofia, ISBN 83-87385-98-0, p.133-147.
  • Raytchev T., A. Arsova, S. Popandova, G. Józefaciuk., Z. Sokolowska, 2005. Theoretical analysis of pH buffering reactions of humic compounds during melioration of acid soil polluted with heavy metals. In: Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals (Raytchev T., Jozefaciuk G., Sokolowska Z., Hajnos M., Eds.). Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture AGROPHYSICS, N. Poushkarov ISS, Institute of Agrophysics, PAS, EU 5th Framework Program, QLAM-2001-00428, Lublin-Sofia, ISBN 83-89969-00-9, p. 86-93.
  • Тошко Райчев, Светла Русева, София Соколовска, Миечеслав Хайнос, Гржегорж Йозефачиук. 2012. Структура на почвения адсорбент. Теория и приложение.”ПъблишСайСет-Еко, София, ISBN: 978-954-749-093-2.

  проф. дн. Калинка Иванова Маркова

  Софийски университет “Св. Климент Охридски”

   

   

  проф. дн. Калинка Иванова Маркова

  Position: Софийски университет “Св. Климент Охридски”
  Phone: (+359) 88 2281486
  Email: markova@gea.uni-sofia.bg

  Служебен адрес:СУ “Св. Климент Охридски”, бул.”Цар Освободител” № 15 1504 София, България Геолого-географски факултет

  Дата и място на раждане: 07. 05. 1940 г., гр. Варна

  Образование: Висше, инженер-химик, ВХТИ-София,специалност “Технология на горивата”

  Научни степени и звания: д-р-1977 г.; дгн-2001 г.; професор-2002 г.

  Научна квалификация и професионален интерес:

  • Технология на горивата;
  • Химия и геохимия на твърдите горива;
  • Автоокислителни процеси;
  • Самозапалване на въглищата;
  • Органична петрология;
  • Опазване на околната среда;
  • Разсеяно органично вещество;
  • Органична геохимия.

  Специализации: гр. Фрайберг, Германия.

  Преподавателска дейност:

  • СУ”Св. Кл. Охридски”: от 1979 г. до 1995 г. упражнения по “Въглищна геология и петрология”
  • от 1979 г. до 1989 г. и от 1991 до 1995 г.упражнения по “Геология на нефта и газа”, Курс по “Органична химия” за геолози-бакалаври, Курс по “Химия” и упражненията към тях за географи-бакалаври /редовно и задочно/, курс по “Органична геохимия” /лекции и упражнения/ за геолози-магистри, курс по “Промишлена екология”за геолози и географи /редовно и задочно/-магистри и курсовете по: ”Основи на органичната геохимия”, “Геохимия и преработка на нефта и газа” /лекции и упражнения/, “Геохимични методи за изследване на органичното вещество” /лекции и упражнения/, “Геохимия и преработка на твърдите горива” /лекции и упражнения/ за магистри по Приложна геохимия; от 1994 г. до 2001 г. хоноруван преподавател във ВМГУ “Св. Ив.Рилски” по дисциплината “Геохимия на изкопаемите въглища и битумолитите” /редовно и задочно/
  • 2000-2000; ХТMУ –хонорован преподавател, курсове Техноогия на твърдите горива (бакалаври), 2010-2014; Комплексно използване на Твърдите горива (магистри); енергетично приложение на твърдите горива и водата (магистри)
  • 2012-2014 2010-2014; СУ”Св. Кл. Охридски”: до 2019 г – курс по органична геохимия (лекции и упражнения).

  Докторанти и дипломанти: от СУ “Св. Кл. Охридски” и ВМГУ “Св. Иван Рилски”

  Заемани длъжности: Ръководител на УНАЛ по “Химия и геохимия на органичното вещество” до 2008 г.; член на ПНИЛ по “Въглищна петрология”

  Международни проекти (след 2000 г.): Проект “Сравнителна петроложка характеристика на български и гръцки неогенни въглищни басейни. Оценка на тяхното екологично значение”-двустранно сътрудничество между СУ “Св. Кл. Охридски” и Университета “Аристотел” в Солун, Гърция, 2001-2003 г.; Проект “Distribution and Оrigin of Sulphur in Some Bulgarian and Greek Neogene Coal Basin”- двустранно сътрудничество между СУ “Св. Кл. Охридски” и Университета “Аристотел”-Солун, Гърция, 2004-2005 г. ; Проект “Изследване на живака във въглища, пепели и димни емисии от топлоелектрически централи в България, Сърбия и Гърция: оценка на влиянието на живака върху околната среда и човешкото здраве”, ФНИ-МОН от 2008 г.

  Членство в научни съвети: научен съвет към катедрата и факултета

  Членство в научни дружества: Съюз на учените в България, Българско геоложко дружество, Дружество по термичен анализ, Българско дружество по хумусни вещества, Международно дружество по хумусни вещества, Член на Нюйоркската академия на науките, National Geographic Society;

  Участие в биографични справочници: Who is Who in the World; Dictionary of International Biography, Cambridge; Кой кой е в България

  Награди:

  • 1993 г. – от СУБ за големи постижения в областта на природните науки;
  • 1997 г. – носител на годишната награда на Националния фонд “Научни изследвания” в областта на науки за земята;
  • 2003 г. Почетен знак на Софийския университет “Св. Кл. Охридски”, I степен

  Владеене на чужди езици: руски, немски

  Публикации: 179 публикации в списания и сборници от конференции; съавтор на една монография /на руски/ и автор на една монография /на английски/

  Избрани публикации:

  1. Маркова, К. 1990. Об изменении кислородсодержащих функциональных групп при хранении каменных углей Добруджанского бассейна ( НРБ ).- Химия твердого топливо, 4, 39-44.
  2. Markova, K., N. Shopova.1993. Investigation of low temperature autooxidation processes of low coal lithotypes by DTA and TGA.- Journal of Thermal Analysis, 39, 6, 771-775.
  3. Markova, K.,D. Rustschev.1994. The application of thermal analysis to the study of the ignition processes of solid fuels.- Thermochimica Acta, 234, 85-94.
  4. Markova, K., J. Kortenski. 2001. Oxidation level of Maritza West basin lignites, Bulgaria.- Oxidation Communications, 244, 3, 352—363.
  5. Markova, K., V. Sallabasheva, V. Vuchev, S. Lefterova. 2002. Molecular structural studies of oxygen in coal: II. Geochemical bonds of oxygen in Carboniferous coal.- Geol. Balc., 32, 1, 51-58.
  6. Markova, K.,J. Kortenski. 2005. Autoxidation processes in Bituminous coal from mine “Kachulka”, Balkan Basin ( Bulgaria).- Journal of Enviromental Protection and Ecology, 6, 22, 377—391.
  7. Stefanova, M., K. Markova, S. Marinov, B. Simoneit. 2005. Molecular indicators for coalforming vegetation of the Miocene Chukurovo lignite, Bulgaria.- Fuel, 84, 1830-1838.
  8. Markova, K., M. Stefanova, M. Ivanov, S. Valceva, Ch. Pimpirev, S. Marinov. 2007. Characterization of organic matter of the Miers Bluff Formation sediments Livingston Island, South Shetland Islands, Antarctica, by rock-eval pyrolysis- Comptes rendus de l,Academie bulgare des Sciences, 60, No 11, 1183-1186.
  9. Сапунов В.А. (Ред.). Окисление и самовозгорание твердого топлива. 1994, Киев, Науковa Думка
  10. Markova, K., Stefanova, M., Ivanov, I., Valceva, S., Marinov, S., Pimpirev, Ch., Apostolova, D. 2009. “Geochemical Characteristics on Organic Matter of Lower Parts of Johnsons Dock Member Sediments (Miers Bluff Formation) “– Comptes rendus de I’ Academie bulgare des sciences, Vol 7, 62, Pages 875-882. (IF 0,233)
  11. Apostolova D., E. Filcheva, A. Bechtel, K. Markova, I. Kostova. 2019. Characterization of Soil Organic Matter and PAHs concentration in soils at Livingston Island, Andarctica. Silva Balcanica Journal, 20 (Special issue 1), 117-122.