ac. Ана Симова Чрънкина-Кацарова

ИПАЗР “Никола Пушкаров”

 

 

ac. Ана Симова Чрънкина-Кацарова

Position: ИПАЗР “Никола Пушкаров”
Phone: (+359 2) 8242156
Email: ani_chrankina@mail.bg

Служебен адрес: ИПАЗР “Н. Пушкаров”, ул. “Шосе Банкя” 7, 1080 София, България

Дата и място на раждане: 24.01.1982г., гр. Враца

Образование: Висше, Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” – гр. София Магистър-инженер по екология и опазване на околната среда, 2007 година

Научни степени и звания: В И-т “Н. Пушкаров”: асистент

Научна квалификация и професионален интерес:
Използване на природни материали за фиторемедиация на почви с тежки метали. Установяване нормите на торопотребност на почвите и създаване на съвременни модели за агрохимическо обслужване; Оползотворяване на отпадъци от промишлеността и земеделието.

Специализации: Заемани длъжности: асистент в секция „ Агрохимия и торене”, ИПАЗР „Н. Пушкаров”

Международни проекти (след 2000 г.):Система за управление и опазване на околната среда чрез засилено използване на отпадъците от животновъдството в района на Телиорман-Велико Търново трансграничен район, MIS-ETS code: 132 – ManProEnv

Членство в научни организации: Българско Дружество по Хумусни вещества, Българско Почвоведско Дружество

Владеене на чужди езици: английски, руски, Немски език,

Публикации: 7.

Избрани публикации:

 • Кацарова А., И. Никова, Н. Динев. 2014. Изследване на потенциала на зеолити като алтернативен мелиорант на почви. Екология и бъдеще. Научно списание за селскостопанска и горска наука, № 1–2, 55-58
 • Кацарова, А., В. Кутев. 2013. Инкобационен опит с кизелгур (диатомит) за прилагането му като органичен тор и почвен мелиорант. Network on Recycling of Agricultural, Municipal and Industrial Residues in Agriculture. RAMIRAN 2013 15th INTERNATIOINAL CONFERENCE Versailles: 3-5 June, Recycling of organic residues in agriculture: From waste management to ecosystem services. Book of abstracts, p.35
 • Кацарова, А., В. Кутев. 2011. Изследване на отпадъчен прах от лигнитни въглища за използването му като почвен мелиорант. Почвознание агрохимия и екология, № 1-4, 147-149

доц. д-р. Ангелина Даскалова

Университет по архитектура, сградостроителство и геодезия

 

 

доц. д-р. Ангелина Даскалова

Position: Университет по архитектура, сградостроителство и геодезия
Phone: (02) 9 635 245 /711
Email: galyadas@abv.bg

Адрес: Университет по архитектура, сградостроителство и геодезия, 1046 София, бул.“Х. Смирненски“ 1

Почетен член

 

проф. д-р Славейко Александров Кръстанов

Position: 11.02.1926-26.03.2010

Дата и място на раждане: 11.02.1926, Доброславци, София

Образование: Висше, агрономство, 1949, СУ „Св. Кл. Охридски”, Агрономолесовъден факултет

Научни степени и звания: Доктор, 1968 г – МГУ-Москва, Биолого-почвен факултет, специалност почвена биология; Ст н с I ст, 1979 – ИП „Н. Пушкаров“.

Научна квалификация и професионален интерес:

Почвовед с научни интереси в следните области:

 • Почвено органично вещество;
 • Почвена картография и класификация;
 • Продуктивен потенциал на земите;
 • Почвена екология.
 • Специализации:

  • Почвен и-т „В В Докучаев” (при М. М. Кононова) – Методи за изследване на ПОВ, 5 мес.;
  • МГУ „М. В. Ломоносов” (при Д. С. Орлов) – Химия на почвения хумус, 2 мес.;
  • Университета в Илиноис, САЩ (при Ф. Стивенсон) – Химия на почвения хумус, 6 мес.;
  • Брауншвайг, ГФР (при В. Флайг) – Биохимия на почвения хумус, 1 мес.

  Преподавателска дейност: 3 години (1980-1983, в Аграрния у-т Пловдив).

  Докторанти и дипломанти:

  • 4 докторанти в областта на почвеното органично вещество;
  • 1 докторант по почвена картография;
  • 5 дипломанти – 4 по ПОВ и 1 по бонитация на почвите

  Заемани длъжности:

  * 1974-1976 – Ръководител секция „Генезис и класификация на почвите”, И-т Пушкаров;
  * 1977-1979 – Ръководител на проект FAO NO 0503-05-01 „Agricultural Lands as a source of pollutants of the Mediterranean” и на проект FAO/UNEP “Development of an International Programme on Biological Nitrogen Fixation” като експерт към ФАО-Рим;
  * 1980-1983 – Ръководител на секция „Генезис и класификация на почвите”, И-т Пушкаров и Организатор и координатор на 3 международни съвещания за създаване на “World Reference Base for Soil Resources;
  * Ръководител на международен проект FP 1106-81-03 (PP-2212) “Влияние на интегрираното стопанисване на земята (почвата) в планинските агроекосистеми” (предварителна фаза);
  * 1986-1987 – Ръководител на проект за изграждане на „Мониторинг на горските екосистеми в България”, Институт за гората, БАН.

Членство в научни съвети:

 • 1980-1983 – в ИП „Н. Пушкаров“;
 • 1983-1987 – в Институт за гората, БАН;
 • 1987-1992 – в НВИЦ, КОПС при Министерския Съвет.

Членство в научни дружества: Българско почвоведско дружество; Българско дружество по хумусни вещества (БДХВ) – почетен член; Международно почвоведско дружество (IUSS); Международно дружество по хумусни вещества (IHSS); Научно селскостопанско историческо дружество (НСИД).

Владеене на чужди езици: английски, руски, френски.

Публикации: 204.

Избрани публикации:

 • Krastanov S., Filcheva E., Rousseva S., Raichev T., Dimitrov I., Pachev I. 2003. Tendencies and Perspectives of the Research on Humic Substances, J. of “Ecology and Future, v II № 3-4, 11-17.
 • Крыстанов С. 1977. Характеристика органического вещества основныхтипов почв Северной Болгарии, в „Органическое вещество целинных и освоенных почв” АН СССР изд Наука.
 • Krastanov S., Ciric M., Hamza M. 1977. Agricultural lands as a source of pollutants of the Meriterranean FAO document № 0503-76-01 Ed. Hauck W. p 67. Rome.
 • Krastanov S. et al., 1975. Surface Water-Logiging Soils in Bulgaria, (book) p. 160 Bulgarian Academy of Science.
 • Stevenson F., Krastanov S., Ardakani M. 1973. Formation constants of Cu2+ komplexes with humic and fulvic acids. “Geoderma”, 9, 129-141. Amsterdam.
 • Кръстанов С., Воденичаров И., Братанова Д, Нинов Н. 1973. Състав и природа на хумуса от основните почвeни типове и подтипови в България. Сп Почвознание и агрохимия год VIII № 5.
 • Кръстанов С. 1972. Органичното вещество като фактор за почвеното плодородие. Изд. ССА, стр 98.
 • S. Krastanov, Iv. Atanasov, 1968. Application the BET method in the study the soil organic matter J. of “Comptes Rendus de l`academie de Sciences Agricoles en Bulgarie № 3. Sofia.
 • Почвена карта на НРБ в М 1:400 000 (в колектив), 1968. Изд БАН.
 • С. Кръстанов, Сун Къ Юн, М. Петрова, 1965. Проучване на хумусните фракции чрез използване на С14, Сп. “Растениевъдни науки” год II кн 9. София.
 • В памет на :

   

  проф, дн. Тошко Райчев

  Position: 23.07.1943-13.12.2015

  Дата и място на раждане: 23.07.1943, г. Ловеч

  Образование: Висше, органична химия, 1969, СУ “Св. Климент Охридски” – Химически факултет.

  Научни степени и звания в И-т “Н. Пушкаров”:

  • специалност “Почвознание”;
  • д-р – 1979;ст.н.с. – 1985;
  • д-р на науките – 1997;
  • ст.н.с. I ст. – 1998

  Научна квалификация и професионален интерес
  Почвознание и агроекология:

  • Хумусни вещества и глинести минерали;
  • Органо-минерални взаимодействия в почвата;
  • Структура, стабилност и физикохимично състояние на почвения адсорбент;
  • Органо-минерална мелиорация на натриево засолени почви и на кисели почви, замърсени с тежки метали;
  • Възможности за реализиране на информацията от научните изследвания за целите на земеделската практика.

  Специализации: 1972 – 1973 г – Институт по Обща и неорганична химия към БАН.

  Преподавателска дейност:

  Докторанти и дипломанти: Ръководител на успешно защитил докторант

  Международни сътрудничества (след 2000 г): Ръководител на проекти от двустранно сътрудничество с АФИ, Люблин, Полша: “Studying of the agroecologically important interrelations of surface, sorption and chemical parameters of soils and plants;” (1999 – 2001; “Studying of the agroecologically important interrelations of surface, sorption and chemical parameters of soils and plants” (2001 – 2003); “Studying of the agroecologically important interrelations of surface, sorption and chemical parameters of soils and plants”.( 2003 – 2005); “Studying of the agroecologically important interrelations of surface, sorption and chemical parameters of soils and plants” (2006 – 2008) (continuation). PHYTO Dec – A decision Support System to quantify cost/benefit relationships of the use of vegetation in the management of heavy metal polluted soils and dudged sediments. Contract: EVK1 – CT-1999-00024 (2002-2003).

  Членство в научни съвети: Научен съвет на ИП “Н. Пушкаров, г.( 1991 г – 2006 г); Научна комисия по Агрономия и Лесовъдство към ВАК.(2003 г – 2006);– член на експертен съвет по почвознание, растителна защита и опазване но екосистемите към НЦАН (2001 г до 2004 г).

  Членство в научни организации: Българско почвоведско дружество; Българско дружество по хумусни вещества;Международно дружество по хумусните вещества.;

  Заемани длъжности през последните десет години:

  • 1994-1995 – научен секретар на Института;
  • 2001 г – временно изпълняващ длъжността Директор на Института;

  Владеене на езици: френски, руски.

  Публикации: 146 научни публикации от които 3 монографии в страната, 2 монографии в чужбина; 25 части и раздели в международни монографии и книги; 9 публикации в международни списания; 57 публикации в български списания; 44 публикации в сборници от конгреси и конференции (15 в чужбина и 29 в България), 2 автореферата, 9 изобретения/патенти)

  Избрани публикации:

  • Tosho Raytchev, Grzegorz Józefaciuk, Zofia Sokolowska, Mieczislaw Hajnos (Eds.), “Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals”. Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics, Nikola Poushkarov Institute of Soil Science, Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences, Lublin – Sofia 2005, ISBN 83-89969-00-9. p. 93.
  • Tosho Raytchev, Grzegorz Józefaciuk, Zofia Sokolowska, Mieczislaw Hajnos (Eds.), “Physicochemical character of soil adsorbent”. Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics, Nikola Poushkarov Institute of Soil Science, Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences, Lublin – Sofia 2005, ISBN 83-87385-98-0. p. 149.
  • Raytchev T., E. Filcheva, Z. Sokolowska, M. Hajnos, 2005. Humus system stability of soil adsorbent. In: Physicochemical character of soil adsorbent. (Raytchev T., Jozefaciuk G., Sokolowska Z., Hajnos M., Eds.). Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture AGROPHYSICS, N. Poushkarov ISS, Institute of Agrophysics, PAS, EU 5th Framework Program, QLAM-2001-00428, Lublin-Sofia, ISBN 83-87385-98-0, p. 73-88.
  • Raytchev T., D. Donov, K. Paskaleva, G. Hubenov, Z. Sokolowska, G. Jozefaciuk, 2005. Impact of the analytical treatments on the crystalo-chemical characteristics of the mineral part of the soil adsorbent. In: Physicochemical character of soil adsorbent. (Raytchev T., Jozefaciuk G., Sokolowska Z., Hajnos M., Eds.). Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture AGROPHYSICS, N. Poushkarov ISS, Institute of Agrophysics, PAS, EU 5th Framework Program, QLAM-2001-00428, Lublin-Sofia, ISBN 83-87385-98-0, p. 60-72.
  • Raytchev T., D. Mehandjiev, S. Rousseva, G. Józefaciuk, M. Hajnos, 2005. Structural-adsorption state of the soil clay fraction. In: Physicochemical character of soil adsorbent. (Raytchev T., Jozefaciuk G., Sokolowska Z., Hajnos M., Eds.). Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture AGROPHYSICS, N. Poushkarov ISS, Institute of Agrophysics, PAS, EU 5th Framework Program, QLAM-2001-00428, Lublin-Sofia, ISBN 83-87385-98-0, p. 21-41.
  • Raytchev T., R. Toncheva, D. Donov, G. Józefaciuk, Z. Sokolowska, 2005. Ion-exchange ability of soil adsorbent, kinetics of cation desorption. In: Physicochemical character of soil adsorbent. (Raytchev T., Jozefaciuk G., Sokolowska Z., Hajnos M., Eds.). Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture AGROPHYSICS, N. Poushkarov ISS, Institute of Agrophysics, PAS, EU 5th Framework Program, QLAM-2001-00428, Lublin-Sofia, ISBN 83-87385-98-0, p. 114-132.
  • Raytchev T., S. Rousseva, D. Mehandjiev, G. Józefaciuk, Z. Sokolowska, 2005. Structural-adsorption state of the soil adsorbent at macro-aggregative level of the soil organization. In: Physicochemical character of soil adsorbent. (Raytchev T., Jozefaciuk G., Sokolowska Z., Hajnos M., Eds.). Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture AGROPHYSICS, N. Poushkarov ISS, Institute of Agrophysics, PAS, EU 5th Framework Program, QLAM-2001-00428, Lublin-Sofia, ISBN 83-87385-98-0, p. 7-20.
  • Raytchev T., S. Rousseva, D. Mehandjiev, M. Hajnos, Z. Sokolowska, 2005. Influence of the humus substances on the hydrophility and the energy state of soil adsorbent. In: Physicochemical character of soil adsorbent. (Raytchev T., Jozefaciuk G., Sokolowska Z., Hajnos M., Eds.). Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture AGROPHYSICS, N. Poushkarov ISS, Institute of Agrophysics, PAS, EU 5th Framework Program, QLAM-2001-00428, Lublin-Sofia, ISBN 83-87385-98-0, p.133-147.
  • Raytchev T., A. Arsova, S. Popandova, G. Józefaciuk., Z. Sokolowska, 2005. Theoretical analysis of pH buffering reactions of humic compounds during melioration of acid soil polluted with heavy metals. In: Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals (Raytchev T., Jozefaciuk G., Sokolowska Z., Hajnos M., Eds.). Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture AGROPHYSICS, N. Poushkarov ISS, Institute of Agrophysics, PAS, EU 5th Framework Program, QLAM-2001-00428, Lublin-Sofia, ISBN 83-89969-00-9, p. 86-93.
  • Тошко Райчев, Светла Русева, София Соколовска, Миечеслав Хайнос, Гржегорж Йозефачиук. 2012. Структура на почвения адсорбент. Теория и приложение.”ПъблишСайСет-Еко, София, ISBN: 978-954-749-093-2.

  проф. дн. Калинка Иванова Маркова

  Софийски университет “Св. Климент Охридски”

   

   

  проф. дн. Калинка Иванова Маркова

  Position: Софийски университет “Св. Климент Охридски”
  Phone: (+359) 88 2281486
  Email: markova@gea.uni-sofia.bg

  Служебен адрес:СУ “Св. Климент Охридски”, бул.”Цар Освободител” № 15 1504 София, България Геолого-географски факултет

  Дата и място на раждане: 07. 05. 1940 г., гр. Варна

  Образование: Висше, инженер-химик, ВХТИ-София,специалност “Технология на горивата”

  Научни степени и звания: д-р-1977 г.; дгн-2001 г.; професор-2002 г.

  Научна квалификация и професионален интерес:

  • Технология на горивата;
  • Химия и геохимия на твърдите горива;
  • Автоокислителни процеси;
  • Самозапалване на въглищата;
  • Органична петрология;
  • Опазване на околната среда;
  • Разсеяно органично вещество;
  • Органична геохимия.

  Специализации: гр. Фрайберг, Германия.

  Преподавателска дейност:

  • СУ”Св. Кл. Охридски”: от 1979 г. до 1995 г. упражнения по “Въглищна геология и петрология”
  • от 1979 г. до 1989 г. и от 1991 до 1995 г.упражнения по “Геология на нефта и газа”, Курс по “Органична химия” за геолози-бакалаври, Курс по “Химия” и упражненията към тях за географи-бакалаври /редовно и задочно/, курс по “Органична геохимия” /лекции и упражнения/ за геолози-магистри, курс по “Промишлена екология”за геолози и географи /редовно и задочно/-магистри и курсовете по: ”Основи на органичната геохимия”, “Геохимия и преработка на нефта и газа” /лекции и упражнения/, “Геохимични методи за изследване на органичното вещество” /лекции и упражнения/, “Геохимия и преработка на твърдите горива” /лекции и упражнения/ за магистри по Приложна геохимия; от 1994 г. до 2001 г. хоноруван преподавател във ВМГУ “Св. Ив.Рилски” по дисциплината “Геохимия на изкопаемите въглища и битумолитите” /редовно и задочно/
  • 2000-2000; ХТMУ –хонорован преподавател, курсове Техноогия на твърдите горива (бакалаври), 2010-2014; Комплексно използване на Твърдите горива (магистри); енергетично приложение на твърдите горива и водата (магистри)
  • 2012-2014 2010-2014; СУ”Св. Кл. Охридски”: до 2019 г – курс по органична геохимия (лекции и упражнения).

  Докторанти и дипломанти: от СУ “Св. Кл. Охридски” и ВМГУ “Св. Иван Рилски”

  Заемани длъжности: Ръководител на УНАЛ по “Химия и геохимия на органичното вещество” до 2008 г.; член на ПНИЛ по “Въглищна петрология”

  Международни проекти (след 2000 г.): Проект “Сравнителна петроложка характеристика на български и гръцки неогенни въглищни басейни. Оценка на тяхното екологично значение”-двустранно сътрудничество между СУ “Св. Кл. Охридски” и Университета “Аристотел” в Солун, Гърция, 2001-2003 г.; Проект “Distribution and Оrigin of Sulphur in Some Bulgarian and Greek Neogene Coal Basin”- двустранно сътрудничество между СУ “Св. Кл. Охридски” и Университета “Аристотел”-Солун, Гърция, 2004-2005 г. ; Проект “Изследване на живака във въглища, пепели и димни емисии от топлоелектрически централи в България, Сърбия и Гърция: оценка на влиянието на живака върху околната среда и човешкото здраве”, ФНИ-МОН от 2008 г.

  Членство в научни съвети: научен съвет към катедрата и факултета

  Членство в научни дружества: Съюз на учените в България, Българско геоложко дружество, Дружество по термичен анализ, Българско дружество по хумусни вещества, Международно дружество по хумусни вещества, Член на Нюйоркската академия на науките, National Geographic Society;

  Участие в биографични справочници: Who is Who in the World; Dictionary of International Biography, Cambridge; Кой кой е в България

  Награди:

  • 1993 г. – от СУБ за големи постижения в областта на природните науки;
  • 1997 г. – носител на годишната награда на Националния фонд “Научни изследвания” в областта на науки за земята;
  • 2003 г. Почетен знак на Софийския университет “Св. Кл. Охридски”, I степен

  Владеене на чужди езици: руски, немски

  Публикации: 179 публикации в списания и сборници от конференции; съавтор на една монография /на руски/ и автор на една монография /на английски/

  Избрани публикации:

  1. Маркова, К. 1990. Об изменении кислородсодержащих функциональных групп при хранении каменных углей Добруджанского бассейна ( НРБ ).- Химия твердого топливо, 4, 39-44.
  2. Markova, K., N. Shopova.1993. Investigation of low temperature autooxidation processes of low coal lithotypes by DTA and TGA.- Journal of Thermal Analysis, 39, 6, 771-775.
  3. Markova, K.,D. Rustschev.1994. The application of thermal analysis to the study of the ignition processes of solid fuels.- Thermochimica Acta, 234, 85-94.
  4. Markova, K., J. Kortenski. 2001. Oxidation level of Maritza West basin lignites, Bulgaria.- Oxidation Communications, 244, 3, 352—363.
  5. Markova, K., V. Sallabasheva, V. Vuchev, S. Lefterova. 2002. Molecular structural studies of oxygen in coal: II. Geochemical bonds of oxygen in Carboniferous coal.- Geol. Balc., 32, 1, 51-58.
  6. Markova, K.,J. Kortenski. 2005. Autoxidation processes in Bituminous coal from mine “Kachulka”, Balkan Basin ( Bulgaria).- Journal of Enviromental Protection and Ecology, 6, 22, 377—391.
  7. Stefanova, M., K. Markova, S. Marinov, B. Simoneit. 2005. Molecular indicators for coalforming vegetation of the Miocene Chukurovo lignite, Bulgaria.- Fuel, 84, 1830-1838.
  8. Markova, K., M. Stefanova, M. Ivanov, S. Valceva, Ch. Pimpirev, S. Marinov. 2007. Characterization of organic matter of the Miers Bluff Formation sediments Livingston Island, South Shetland Islands, Antarctica, by rock-eval pyrolysis- Comptes rendus de l,Academie bulgare des Sciences, 60, No 11, 1183-1186.
  9. Сапунов В.А. (Ред.). Окисление и самовозгорание твердого топлива. 1994, Киев, Науковa Думка
  10. Markova, K., Stefanova, M., Ivanov, I., Valceva, S., Marinov, S., Pimpirev, Ch., Apostolova, D. 2009. “Geochemical Characteristics on Organic Matter of Lower Parts of Johnsons Dock Member Sediments (Miers Bluff Formation) “– Comptes rendus de I’ Academie bulgare des sciences, Vol 7, 62, Pages 875-882. (IF 0,233)
  11. Apostolova D., E. Filcheva, A. Bechtel, K. Markova, I. Kostova. 2019. Characterization of Soil Organic Matter and PAHs concentration in soils at Livingston Island, Andarctica. Silva Balcanica Journal, 20 (Special issue 1), 117-122.