Третата Национална Конференция

Третата Национална Конференция

В периода 12-16 септември 2011 г. в София се проведе Третата Национална Конференция на дружеството с Международно участие “Хумусните вещества – новости в науката и практиката”.

Основни организатори на конференцията бяха Българското дружество по хумусни вещества (БДХВ), Селскостопанска Академия, ИПАЗР “Н. Пушкаров”, фирма “Ромб” ООД, Добруджански земеделски институт, гр. Генерал Тошево, и ДП „Радиоактивни отпадъци”, София.
Повече от 75 учени и специалисти взеха активно участие в конференцията. Имаше представители от СУ „Кл. Охридски”, Тракийски Университет, Стара Загора, Лесотехнически Университет, София, Аграрен Университет, Пловдив, Медицински Университет, Пловдив; Институти от БАН – Институт по органична химия, Институт за гората, Национален институт по геофизика, геодезия и география, Българска фондация за биоразнообразие, София, Институт по фуражните култури, Плевен, „Мини Марица Изток” ЕАД, Раднево, Фирма РОМБ ООД, София, Нипроруда АД, ИПАЗР «Н. Пушкаров», както и участници Братислава, Словакия, Институт по почвознание, Атина, Гърция, Институт по аграрни науки, Мадрид, Испания.

Направленията на конференцията бяха:

  • Характеристика и свойства на хумусни вещества. Съвременни методи за анализ.
  • Хумусно състояние на почвите и почвено плодородие.
  • Органично вещество и биоразнообразие.
  • Компостиране и приложение на компостите.
  • Индустриални хумусни препарати –свойства, технологии и приложения.

Бяха изнесени 21 доклада, а останалите материали бяха представени като постери. Общият брой на публикациите бе 59. Материалите след рецензиране бяха отпечатани в сп. Почвознание, Агрохимия и Екология, Приложение от 1-4, 2011 г. Към материалите беше включен “Малък терминологичен речник – Почвено органично вещество», издаден благодарение на спонсорството на фирма РОМБ ООД с управител доц. д-р Валентин Савов и Пътеводител на планираната научна екскурзия.
На откриването присъстваха съорганизаторите на конференцията, членове на БДХВ, колеги и гости. Поздравителни адреси бяха изпратени от ССА, «Н. Пушкаров»,– Добруджанския земеделски институт; фирма РОМБ ООД, ДП «Радиоактивни отпадъци», Мини Марица-изток, ЕАД, Раднево, Българското почвоведско дружество, Леесотехническия Университет – София, Словашкото дружество по хумусни вещества.

За първи път бе организирана научна екскурзия (София, Ген. Тошево – Силистра – София) с провеждане на кръгла маса и изложба в Добруджанския Земеделски институт, Генерал Тошево. Беше проведена дискусия на тема „Хумусните вещества и ролята им в органичното земеделие» и среща с фермери, които споделиха своя опит в земеделието и използваните съвременни средства за обработка на почвата.

В Силистра беше посетена фабрика за производство на хумусни и микробиологични препарати за земеделие, медицина и др. Посетихме сметището в гр. Силистра, където подробно бяхме запознати с проекта и функционирането на съвременното сметище, изградено със средства от Европейските фондове.

Един от най-интересните обекти беше резервата “Сребърна”, влажна зона, отличаваща се с изключително разнообразие на растителни и животински видове. От 1983 г., Сребърна е в световната листа на защитените видове на UNESCO. Флората е представена от 67 вида растения, някои от които са много редки в Европа. Микроклимата, флората и фауната, и другите условия на резервата Сребърна дават възможност за съществуването на над 100 вида птици, включително и Далматински пеликан – единствената колония в страната и най-голяма на Балканите.

Третата Конференция на дружеството по хумусни вещества отново беше оценена високо, както от световната научна общност, така и от експертите по хумуса от Европейския съюз.

Въпреки това беше отбелязано, че фундаменталните изследвания на органичното вещество у нас понастоящем са несистемни. Държавните органи, отговорни за научната политика на страната, не са ангажирани в подкрепа на такъв род изследвания. В резултат на това не се осигуряват необходимите средства за съвременно лабораторно оборудване, без което повечето от тези изследвания са невъзможни. Изследванията с агрономическо направление в българските почви са значителни по обем, въпреки това остават нерешени редица важни проблеми. Изследванията показаха и практиката потвъждава, че най-благоприятни условия за хумуфикация на растителните остатъци са налице при минимални и безобръщателни обработки.

Ефектът от тези системи на обработка може да се увеличи значително, ако те се съчетаят с интензивно рециклиране на растителните остатъци. В екологичен аспект почвеният хумус може да се разглежда като една силно динамична отворена система, която е в термодинамично равновесие с околната среда. Водната ерозия е основен фактор за разпределението на запасите на почвеното органично вещество и следователно има главно участие в кръговрата на органичния С, атмосферния СО2 и затоплянето на климата.

Изследванията в нашата страна за ролята на почвеното органично вещество като фактор, блокиращ действието на замърсителите в почвата, най-често са били ограничавани поради липса на средства и подходящо оборудване. На тази конференция бяха представени няколко разработки засягащи тази тематика.

Конференцията предложи:

  • Изследванията за въздействието на хумусните вещества върху продуктивния потенциал на почвите да се считат като едно от основните изисквания за усъвършенстване на агротехнологиите.
  • Българското Дружество по Хумусни Вещества да инициира разработване на Национална научно-изследователска програма, която да бъде хармонизирана с изискванията на Европейския Съюз и да отразява Националните интeреси;
  • Да се установи трайно и ефективно сътрудничество в рамките на Европейските Програми с институти от БАН, Университети и страни членки на ЕС.
  • Препоръчва резултатите за съдържанието на органично вещество да се представят като органичен въглерод в g/kg, както е възприето в редица европейски страни.

В нашата страна има много случаи на безмилостно унищожаване на органичното вещество от престъпно опожаряване на стърнищата и предизвиканите пожари в горските масиви. По въпросите за неразумната човешка дейност, която може да доведе до рязко намаление на хумуса в почвите и да предизвика траен и необратим спад в почвеното плодородие беше направено предаване по Нова телевизия с участието на Председателя на дружеството проф. д-р Екатерина Филчева.