Четвърта Национална Конференция с международно участие 8-10 Септември 2016, Биологически Факултет, СУ Кл. Охридски

Четвърта Национална Конференция с международно участие 8-10 Септември  2016, Биологически Факултет, СУ Кл. Охридски

Над 50 учeни и специалисти от различни институти на ССА и БАН, университети, министерства и частни фирми участваха в конференцията, от които 4 учени от Русия и Малта

Сборникът от 4та Конференция на БДХВ, 484 страници, с общо 36 материала, с рецензирани с редактори Филчева, Стефанова, Илиева бяха разпространени между участниците в конференцията при регистрацията им. В три от материалите на гръцките учени, които не успяха да присъстват на конфернцията, бяха отпечатани в сборника с материалите. Беше организирана научна екскурзия с дискусии на 3 профила в Средна гора подготвени от проф. Тома Шишков; както и Рекултивация в Асарел-Медет на РОМБ и ЛТУ с хумусни вещества беше представена от проф. Росица Петрова.

Дискусионни въпроси:

Изследванията за въздействието на хумусните вещества върху продуктивния потенциал на почвите да се считат като едно от основните изисквания за създаване на усъвършенствана агротехника. Да се насърчат изследванията свързани с ролята на микрофлората в почвата за съхранение на почвения органичен въглерод.

Българското Дружество по Хумусни Вещества да инициира изработване на Национална научно-изследователска програма по хумусните вещества, която да отразява националните интереси и да се хармонизира изцяло с постановките на съответни програми на Европейския Съюз;

Да се установи трайно и ефективно сътрудничество с институти от ССА, БАН, университети, специализирани организации от страни членки на ЕС, в рамките на Европейските Програми.

Изследванията свързани с индустриалното производство и приложение на хумусни препарати, както и  изследването на подходящи суровини за тяхното получаване да станат приоритети в дейността на БДХВ.

Препоръчва се резултатите за органиката да се представят като органичен въглерод в g/kg.КОНСТАТАЦИИ

  • Неразумната човешка дейност може да доведе до рязко намаление на хумуса в почвите и да предизвика траен и необратим спад в почвеното плодородие.
  • В нашата страна безмилостно се унищожава органичното вещество от престъпното опожаряване на стърнищата и от предизвиканите пожари в горските масиви.