Kонкурс за прием на един редовен докторант периода 2024-2026г.

Kонкурс за прием на един редовен докторант периода 2024-2026г.

Национален институт по геофизика, геодезия и география БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ обявява конкурс за прием на един редовен докторант за периода 2024-2026г. по професионално направление 4.4 Науки за Земята, научна специалност „Физическа география и ландшафтознание“ в съответствие с процедурата за ФИНАНСИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРИ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕНИТЕ И ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – BG-RRP-2.012 за изпълнение на инвестиция C2.I2 „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост Тема на проектното предложение, по което се финансира докторантурата: „Инвестиция BG-RRP-2.012-0002-C01 – Приложение на вероятностни модели за цифрово почвено картографиране с използване на геопространствени данни“.

Срок на изпълнение: от 01.10.2024 до 30.06.2026 г. Подаване на документи: от 24.06.2024 г. до 24.07.2024 г. вкл., в канцеларията на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ-БАН), гр.София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3 Научен ръководител: доц. д-р Цветан Коцев от НИГГГ, член на Българското Дружество по Хумусни Вещества (БДХВ).

Подаване на документи: канцелария на НИГГГ-БАН, до 15:00ч на 24.07.2024г., тел. 02 979 3322, office@geophys.bas.bg. Обявата за конкурса е достъпна на уебсайта на БАН https://www.bas.bg/?p=50455 и НИГГГ-БАН http://www.niggg.bas.bg/wp-content/uploads/2024/06/o2.pdf